NÄIDIS: advokaadibüroode aastaraport 2022

Sektori konkurentsiraport

  • Ilmumisaeg 05.06.2023

Näidisraporti aluseks on advokaadibüroode 2022. aasta aastaraport.

1. Juhtide ootused järgmiseks poolaastaks

Küsitlesime juuli keskel sektori ettevõtete juhte ja palusime vastata oma ettevõtte lähema kuue kuu väljavaateid puudutavatele küsimustele. Kokku osales küsitluses 21 juhti.

Võrreldes tänavu esimeses kvartalis läbi viidud küsitlusega on juhtide hinnang sektori seisundile 0,4 palli võrra vähenenud. Kuna see hinnang moodustub juhtide järgmise poolaasta prognoosidest, siis võiks „vähenemist“ nimetada ka „rahunemiseks“, sest võrreldes esimeses kvartalis läbi viidud küsitlusega on erinevad  kasvuprognoosid kahanenud. Samas on kasumlikkus liikunud kahanemisse ning see peaks juhte kindlasti  tähelepanelikuks muutma. Kõige madalama hinnangu andsid juhid sektori aktiivsusele 2020. aasta kolmanda kvartali küsitluses, kuid toona tegemist oli koroonapandeemia esimese aastaga. Seevastu eelmise aasta samal perioodil läbi viidud küsitluses andsid juhid peaaegu kõige kõrgemaid hinnanguid erinevate näitajate kasve prognoosides.

Järgmise kuue kuu jooksul teie ettevõttes:

.                              kahaneb kiiresti         kahaneb                püsib                   kasvab          kasvab kiiresti

Nagu eespool juba mainitud, prognoosivad juhid järgmisel poolaastal kasumlikkuse kahanemist. Selle põhjuseks on eelkõige inflatsioonihirmus püsiv palgasurve, millele juhid vastama peavad. Olukord on seda kriitilisem, et sektori ettevõtted võistlevad tehnoloogiafirmadega, kus keskmine töötasu on valdavalt kõrgem. Kuigi teenuse hinnale prognoosivad juhid kõigist näitajatest kõige kiiremat kasvu, on müügitulu kasvuprognoos pigem tagasihoidlik. Seega tuleb töötasude tõstmiseks loobuda kasumi kasvu ootustest.

Teisalt võib müügitulu tagasihoidlik kasvuprognoos peegeldada ka juhtide ettevaatlikkust eelseisva poolaasta jooksul: praeguses olukorras on nii palju teadmatust, et kuigi täpselt ei suuda keegi ennustada ette sügis-talvist majanduskliimat. Seega on igati ettenägelik arvestada ka tumedamate stsenaariumitega.

Investeeringutele prognoosivad juhid püsimist samal tasemel, töötajate arvule aga jätkuvat keskmist kasvu.  Töötajate arv on sektoris püsinud viimased kaks aastat üsna ühesugusel tasemel ja ilmselt näevad juhid, et vajadus uute töötajate järele on olemas. Valmisolek panustada töötasudesse peaks leevendama ka konkurentsiolukorda.

Kuidas muutuvad sisendkulud järgmise kuue kuu jooksul?
.                                         kahaneb kiiresti         kahaneb            püsib                kasvab        kasvab kiiresti

Sisendkulud küll jätkavad kasvamist, kuid peale tööjõukulu on teiste sisendkulude kasvuprognoos eelmise kvartali küsitlusest näitajaist aeglasem. Turunduskuludele prognoosivad juhid püsimist samal tasemel. Sektori ettevõtete turundusvõimalused on suhteliselt piiratud, seega ei kahjusta turunduskulude hoidmine samal tasemel otseselt nende konkurentsivõimet. Olulisem on püsida palgakonkurentsis ja seda sisendkulude kasvudünaamika ka peegeldab.

Mis mõjutab turgu järgmise kuue kuu jooksul kõige enam?

*märgitud kordade arv

Hindade tõus ja inflatsioon ning sõda on loetletud mõjuritest kõige olulisemad. Kommentaarides märgitakse ka teadmatust järgneva paari aasta perspektiivis, kuid otseselt majanduskriisi algust tänavuseks aastaks veel ei ennustata. Paar vastajat ootavad selle saabumist pigem tuleval aastal.

Ka kommentaarides märgitakse kõige enam hindade, ka vastajate endi teenuste hindade tõusu. Lisaks tuuakse välja, et sõja jätkudes vähenevad Eestisse tehtavad investeeringud ning kahaneb ka vajadus õigusteenuse järele. Samuti muretsetakse klientide käekäigu pärast, sest seegi mõjutab vajadust õigusteenuse järele. Samas märgivad mõned vastajad kommentaaris, et sanktsioonid on neile kaasa toonud töökoormuse kasvu, nähakse ka klientide kasvavat vajadust õigusnõustamise järele. Ilmselt mõjutab juhtide järgmise poolaasta prognoosi oluliselt ettevõtte teenuseportfelli koosseis.

Milline on Ukraina sõja mõju teie ettevõttele?

*märgitud kordade arv

Siin sektoris tajutakse Ukraina sõja mõju eelkõige kaudsena – see väljendub hindade tõusus, inflatsioonis, üldises teadmatuses. Märgitud on ka Eestisse tehtavate investeeringute vähenemist, mis tuleneb otseselt Venemaa sõjategevusest Ukrainas.

Nende ettevõtete puhul, mis tajusid otsest mõju, oli tegemist Ukraina päritolu töötajate värbamisega või sõja eest pakku kolinud ettevõtete nõustamisega. Esimesel puhul märgiti probleemina Ukrainas välja antud diplomite mittetunnustamist Euroopas. Üks vastaja ütles, et tema klientidel on sõja tõttu vajadus õigusnõustamise järele hankelepingute osas oluliselt kasvanud.

Millises suunas liigub klientide kindlustunne?

*märgitud kordade arv

Valdavalt tajuvad juhid klientide kasvanud ebakindlust. Nii näiteks tuuakse välja, et kasvanud on vaidluste, ka võlavaidluste hulk. Kliendid kaaluvad kulutusi hoolikalt ja püüavad võimaluse kokku hoida. Investeeringute tegemist pole veel peatatud, kuid ollakse väga ettevaatlikud. Eriti ettevaatlikud on väliskliendid. Valdavalt toidavad ebakindlust teadmatus ja hinnatõus.

Milliseid muudatusi plaanite oma personalipoliitikas, et leida ja hoida sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid?

*märgitud kordade arv

Selle küsimuse juures jagunesid vastajad valdavalt kaheks: umbes pooled vastanuist leidis, on teevad juba piisavalt ja pooled leidsid, et töötajate hoidmine sõltub töötasust ja töökeskkonnast. Mitu vastajat ütlesid ka, et neil polegi raskusi töötajate leidmisega.

Erinevate motivatsioonipaketi näidetena kirjeldati näiteks panustamist eelkõige ülikoolist tulnud noortele ja kontori avamist Pärnus, et inimesed saaksid suviti seal töötada. Samuti tood välja ühised väljasõidud Euroopa riikidesse, perede kaasamist ühisüritustesse, paindlikku tööaega.

Ent ka kommentaaridest paistab välja, et kõige tõhusam viis töötajate hoidmiseks on siiski piisavalt kõrge töötasu.

2. Turuosalise kommentaar: millal astuvad audiitorfirmade advokaadibürood sektori liidrite kandadele?

Ants Nõmper

Ants Nõmper

Ellex Raidla Advokaadibüroo juhtivpartner ja vandeadvokaat

Selleks, et tuua väikest vaheldust igapäevastele teemadele nagu tervisekriis, energiakriis, sõda, inflatsioon jne ning vältida tavapärast juttu sellest, et kolmel suurel bürool (Cobalt, Ellex ja Sorainen) läheb endiselt väga hästi ja vahe järgmistega aina suureneb, kirjutan seekord turukommentaari uuest vaatenurgast.

Juhtivpartnerina olen püüdnud jälgida globaalseid trende ja nende võimalikku mõju Eesti ja Baltikumi õigusnõustamise turule. Üheks pikemat aega kestnud trendiks on olnud alternatiivsete õigusteenuse pakkujate (alternative legal service provider, ALSP) turule tulek ja nende turuosa kasvamine. ALSP-deks loetakse väga erinevaid teenuseosutajaid, kuid peamiselt räägitakse ikkagi Big4 (EY, KPMG, PWC ja Deloitte) audiitorbüroode õigusosakondadest.

Mäletatavasti tegid audiitorbürood esimese katse nõustamisteenuse turule sisenemiseks 1990tel aastatel. Katse oli edukas, isegi liiga edukas. Tollal oli juhtivate audiitorbüroode nimetus Big5, sest sinna hulka kuulus ka Arthur Andersen. Büroo nõustamisosakond kasvas kiiresti suuremaks kui audiitorteenuste osakond, mis tekitas suuri sisepingeid ning pani audiitorid huvide konflikti olukorda. Sellise surve all töötades ei järginud audiitorid enam professionaalseid standardeid, mis tõi kaasa Enroni ja Worldcomi skandaalid. Skandaalide tulemusena Arthur Anderseni audiitorteenuste äriliin sisuliselt lõppes, kuid nõustamisteenuste osakonnast on saanud maailma juhtiv selle valdkonna ettevõte Accenture. Probleemide kordumise ärahoidmiseks võeti 2002. aastal USAs vastu Sarbanes-Oxley seadus, millega muuhulgas karmistati audiitorbüroodele seatud huvide konflikti reegleid.

Audiitoribürood kohanesid uute reeglitega ning nõustamisosakonnad jäid alles kõikidesse suurtesse audiitorbüroodesse. Nõustamiselt liiguti vaikselt edasi õigusteenuste juurde. Mingil hetkel otsustati sisemised õigusnõustamise tiimid ümber kujundada advokaadibüroodeks.

Eesti turul tegi otsa lahti PWC, kes asutas PWC Legali 2012. aastal. Järgmisel aastal asutati KPMG Law ja Deloitte Legal. Ainsana jäi turult eemale EY, kellel pärast korduvaid katseid ei õnnestunud leida piisavalt tugevat tiimi uue advokaadibürooga alustamiseks. EY Law asutati alles eelmisel aastal Soraineni endise partneri Pekka Puolakka juhtimisel.

Kuidas on siis neil audiitorbüroode nime all tegutsevatel advokaadibüroodel läinud? Kõige edukamalt on siiani hakkama saanud PWC Legal. Edu taga on olnud ilmselt nii esimese alustaja eelis, PWC enda positsioon Eesti audiitorite turul ning tugev juhtimine. PWC Legal suutis 2017. aasta alguses endaga ühendada advokaadibüroo Glimstedt. Nende büroode käive oli 2016. aastal kokku 2,6 miljonit eurot ning ühinenud büroo maandus käibe arvestuses advokaadibüroode hulgas viiendale kohale. Paraku ei ole õnnestunud käibe jätkuv kasvatamine ja viimase avalikustatud majandusaasta aruande kohaselt on käive 2,8 miljonit eurot, millega ollakse esikümne lõpus. Büroost on lahkunud varasemad Soraineni taustaga juhtivpartnerid Karl Juhan Paadam ja Viljar Kähari ning tulevik näitab, kas suudetakse uute juhtidega jälle kasvama hakata.

PWC suurimaks konkurendiks Eestis nii audiitorteenuste kui ka õigusnõustamise vallas on KPMG. KPMG Law rajas Sorainenist lahkunud Risto Agur. KPMG suutis partneri kohta pakkudes meelitada endaga liituma tuntuid tegijaid, näiteks Hetti Lump PWC Legalist. Käesolevaks ajaks on mõlemad KPMG Lawst siiski lahkunud. Ilmselt oli parimaks aastaks büroo ajaloos 2019, kui büroos töötas 19 inimest ning käive ulatus pea 1,2 miljoni euroni. KPMG Law töötajate arv on võrreldes 2019. aasta lõpuga vähenenud kaks korda ning ka käive on teinud vähikäiku ja jäänud 1 miljoni euro juurde pidama.

Deloitte käivitas oma advokaadibüroo Leedus 2008. aastal, Lätis 2010. aastal ja Deloitte Legal asutamine Eestis oli selle protsessi loomulik jätk. Büroo esimeseks juhtivpartneriks sai Rait Kaarma, kes küll juba aasta pärast büroost lahkus. 2018. aastal ületas Deloitte Legal uudiskünnise ühinedes endise õiguskantsleri Indrek Tederi advokaadibürooga. Oma parimatel aastatel jõudis büroo poole miljoni eurose käibe juurde, mis ilmselt ei  rahuldanud Deloitte kontserni ja 2021. aastal võeti vastu otsus advokaadibüroo Deloitte Legal likvideerida.

Vastuolulised signaalid saadavad EY advokaadibüroo tegevust. Peale juhtivpartneri ei tööta seal büroos ühtegi teist advokaati, kuid kvartalikäive ületab 100 000 euro piiri. Globaalselt on EY andnud teada, et soovib oma nõustamisteenuste ärisuunda hoopis eraldada ja börsile viia. Tõenäoliselt toimuvad selle protsessi raames mitmed muutused ka Eestis ja ei ole üllatus, kui sügisel kuuleme muudatustest EY Legalis.

Eelnev ülevaade ei taha öelda, et audiitorbüroode õigusosakondadel ehk ALSPdel on „parim enne“ möödas. ALSPdel on kahtlemata oma koht nii Eesti kui maailma õigusturul. Nad suurendavad valikut klientide ja töötajate jaoks, toovad kaasa uuendusi nii oma keti teistelt advokaatidelt üle maailma kui ka teistest ärisuundadest. Nii Eestis kui ka üle maailma on ALSPd just keskmise suurusega advokaadibüroode konkurendid ning ei ole välistatud, et ühel päeval astuvad nad turuliidrite kandadele. Vähemalt Baltikumis läheb sellega siiski veel aega, sest sarnaselt Eestile, ei ole ALSPd ka Lätis ja Leedus läbimurret veel saavutanud.

3. KPMG kommentaar: advokaadibüroode kasvu pärsib tihe konkurents IT-sektoriga talentide meelitamisel

Karin Oras

Karin Oras

KPMG Law juhtivpartner ja vandeadvokaat

Advokaadibürood jätkavad kasvamist, kuid uusi inimesi ja büroosid lisandub turule varasemast aeglasemas tempos. Oluliseks väljakutseks sektoris on töötajate hoidmine, sest juristide kompetentsi neelavad järjest enam ka finants- ja tehnoloogiasektor. Vaatamata viimaste aastate kasvanud efektiivsusele ja pea kahekordistunud kasumlikkusele, on ka suurematel ja võimekamatel advokaadibüroodel tarvis võistelda IT-sektori palgatasemega.

Kui näiteks 2018. aastal kasvas uute turule sisenenud advokaadibüroode arv märkimisväärselt, siis 2019. aastal uute tulijate arv kahanes ning pole enam pandeemia eelset taset saavutanud. Põhjuseid võib siin olla mitmeid – esiteks turu jätkuv konsolideerumine suuremate tegijate kätte ning majanduslikust ebakindlusest ja ettearvamatusest tingitud riskid, mille suhtes väiksemad bürood on kindlasti haavatavamad.

Olulise trendina tasub kindlasti välja tuua seda, et viimase viie aastaga on advokaadibüroode koondkasum sisuliselt kahekordistunud. Arvestades, et sektori müügitulu on suurenenud igal aastal keskmiselt 11%, siis näeme, et kasumi kasv on olnud oluliselt kiirem ning see on taganud ka suure kasvu käiberentaabluses, mis viimaste aastate lõikes on tõusnud rohkem kui 25% võrra. Ühest küljest näitab see advokaadibüroode äritegevuse efektiivsuse kasvu, kuid kindlasti peegeldab see laiemat majanduskeskkonda ja turuolukorda – tehingute aktiivsust, regulatiivse nõustamisäri mahu kasvu ja vaidluste rohkust. Kindlasti tuleb siin arvesse võtta ka tasumudelite ümbervaatamist, sest ärimahtude kasvatamisel makstakse partnertasusid enamasti kasumirealt.

Teised sektorid neelavad tööjõu

Töötajate arv sektoris pole kunagi kahanenud, kuid selle arvu kasv on viimaste aastatel kahanemas. Töötajate arvu kasvutrendi vähenemine advokaadibüroodes algas 2020. aastal ning jätkus ka 2021. aastal ning siin on põhjuseks kõige tõenäolisemalt pandeemiast tingitud makromajanduslik olukord, mis tegi bürood uute töötajate värbamisel varasemast ettevaatlikumaks ja laienemise osas konservatiivsemaks. Teisalt on advokaadibüroodel pidev surve värvata järjest uusi spetsialiste, sest muud sektorid neelavad aplalt kogenud tööjõudu – eeskätt tehnoloogia ja finantssektor, mis suudavad kõrgete palkade ja optsiooniplaanidega üle meelitada arvukalt kogenud advokaate. Värbamisturul on konkurents ülimalt agressiivne ning kogenud inimeste leidmine on üha keerulisem.

Brutopalgad loomulikult kasvavad jätkuvalt, kuid 2019. ja 2020 aastal kasv selgelt aeglustus. Saab olema põnev näha, milline on advokaadibüroode palgakasv käesoleval aastal, kus lisaks koroonakriisile mõjutavad majandust veel mitmed faktorid alustades Ukraina sõjast lõpetades inflatsiooni ja energiahindadega, mille mõjud kanduvad läbi eri sektorite klientide edasi ka advokaadibüroode igapäevasesse äritegevusse. Paljude büroode jaoks saabki põhiliseks väljakuseks jätkuva palatõusu tasakaalustamine piisava käibekasvuga olukorras, kus prognoose tehakse ülimalt ebastabiilsetes ja määramatutes oludes.

Kurnamissõja tehnoloogiaettevõtetega kaotavad advokaadibürood

Seni on käive töötaja kohta aasta-aastalt kasvanud ning 2021. aastal ületas käibeootus töötaja kohta 115 000 euro piiri. Varasemalt oli see mitu aastat püsinud saja tuhande euro piirimail. Lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud keskmiselt 10% aastas, mis tähendab, et advokaadibüroode jaoks on laienemine ja uute töötajate värbamine endiselt kasulik.

Kuid siin jõuamegi tagasi advokaadibüroode keskse väljakutse juurde: kuidas leida kvalifitseeritud ja seega kõrge lisandväärtusega töötajaid olukorras, kus palgataseme osas konkureeritakse tehnoloogiasektoriga. Reaalsus on see, et täna suudavad tehnoloogiaettevõtted veel töötajaid palgaga üle meelitada ning küllap see trend veel mõnda aega ka kestab. Advokaadibüroode jaoks tähendab see seda, et inimesele tuleb pakkuda midagi muud – motiveerida inimesi läbi advokaadirolli parema sisustamise ning põnevamate ja mitmekülgsemate väljakutsete. Kui finants- ja IT-sektor suudab pakkuda paremat palka, siis advokaadibüroo pakub kindlasti mitmekesisemaid väljakutseid ja kogemust, mis paljude inimeste jaoks on palganumbrist olulisemgi.

Lisaks inimeste leidmisele tuleb advokaadibüroode juhtidel mõelda ka inimeste ning nende võtmekompetentside hoidmisele ja arendamisele. Palka võib ju tõsta, kuid kurnamissõjas tehnoloogiasektoriga jääks kaotajaks ka võimekaim advokaadibüroo. Seega ei piirdu advokaadibüroode juhtide roll enam kliendisuhete ehitamise ja tipptasemel õigusnõu andmisega, vaid juhid peavad olema ka organisatsiooni ehitajad, eestvedajad ning meeskonna mentorid. Just ühiste eesmärkide, mitmekülgse eneseteostuse ja tähendusrikka töö võimaldamine on see, mis hoiab valdkonna inimesed koos. Võimekas, kogenud, mitmekülgse kompetentsiga ning heas koostoimes töötav meeskond on eelduseks, et realiseerida ka kõige komplekssemaid ja väljakutsuvamaid suurprojekte ja aidata kliente nende äriliste küsimuste lahendamisel ning kasvuambitsioonide toetamisel.

4. 2021. aasta üldine ülevaade

Valdav enamus sektori ettevõtetest tegutsevad advokaatide ja advokaadibüroode tegevuse EMTAKi all. Õigusnõustajate ja õigusbüroode EMTAKi all tegutseb Advokaadibüroo Clarus OÜ.

Sektori ettevõtted moodustavad Eesti eraettevõtetest 0,3% ja neis töötab 0,2% Eesti erasektori töötajatest. Sektori ettevõtted annavad 0,2% Eesti eraettevõtete müügitulust ja 1,1% kasumist. Sektori rentaablus on 37,6% ja see ületab Eesti keskmist 31,8 protsendipunktiga. Käive töötaja kohta on 79% Eesti keskmisest. Kasum on Eesti keskmisest 411% kõrgem, lisandväärtus töötaja kohta on 145% ja keskmine palk 54% kõrgem Eesti keskmisest.


Allikas: maksu- ja tolliamet, äriregister, Äripäeva infopank

Sektoris on 130 ettevõtet, neist 123 ületavad 70 000-eurost käibepiiri. Aastaga kasvas käibepiiri ületavate ettevõtete arv 4 ettevõtte võrra. Viie aastaga on käibepiiri ületavate ettevõtete arv kasvanud 34 ettevõtte võrra. Uusi ettevõtteid loodi eelmisel aastal sektorisse 10. Kõige enam loodi uusi ettevõtteid sektorise 2018. aastal, mil see ulatus 17 uue ettevõtteni ja kõige vähem aasta hiljem, mil ettevõtete juurdekasv jäi alla kümne. Ka tänavune ettevõtete juurde loomise tempo jääb alla viie aasta keskmise, mis on praegu 11,8 uut ettevõtet aastas.

Kogu sektori müügitulu oli 2021. aastal 118 miljonit eurot ja see kasvas üle-eelmise aastaga võrreldes 14,6%. Viie aastaga on sektori müügitulu kasvanud 55%. Kõige väiksem oli müügitulu kasv 2020. aastal, mil see jäi 5,2% juurde. Nii toonaseid tulemusi kui ka eelmisel aastal aset leidnud kasvu kiirenemist mõjutas oluliselt koroonapandeemia: 2020. aastal sektori kasv aeglustus, kuid 2021. aastal kiirenes kasv taas koos muu majanduse hoogustumisega.

Sektori koondkasum oli 44,3 miljonit eurot, see kasvas aasta varasemaga võrreldes 23,6%. Kasumlikkuse kasv püsib teist aastat järjest suhteliselt samal asemel. Kõige aegalasem kasumi kasv oli sektoris 2019. aastal, mis vastav näitaja jäi alla 5%. Praeguste prognooside kohaselt on 2022. ja 2023. aasta kujunemas keeruliseks ning see mõjutab klientide kaudu ka advokaadibüroosid. Müügitulu kasv võib hindade tõusu tõttu isegi kiireneda, ent valmis tuleb olla kasumlikkuse nähtavaks kahanemiseks. Loomulikult sõltub see kõige enam iga ettevõtte teenuste portfellist ja võimekusest turu vajadustele vastavalt reageerida.

Eelmise aasta käiberentaablus oli 37,6% ja see on viimase viie aasta parim tulemus.

Töötajaid oli sektoris eelmisel aastal 1021. Aastaga kasvas töötajate arv 15 inimese võrra, viie aastaga on töötajate arv kasvanud 179 inimese võrra. Sektori tööjõud on spetsiifilise kvalifikatsiooniga ning kvartaliandmeid jälgides oleme aeg-ajalt täheldanud töötajate arvu vähenemist. Sektori ettevõtted konkureerivad tööandjatena mitte enam ainult omavahel, vaid ka tehnoloogiaettevõtetega. Keskmine palk ja töö iseloom muudavad advokaadibüroode olukorra selles konkurentsis keeruliseks. Aastases kokkuvõttes on sektori tööjõu näitaja püsinud kasvutrendis. Viimased kaks aastat on kasv olnud üsna tagasihoidlik, ent sektori töötajate arv on siiski stabiilselt üle 1000 inimese taseme.

Sektori keskmine töötasu oli 2379 eurot ja see kasvas üle-eelmise aastaga võrreldes 156 euro võrra. Viie aastaga on sektori keskmine töötasu kasvanud 485 euro võrra. 2020. aasta töötasu kasv oli viimase viie aasta kõige väiksem. 2021. aasta sektori töötasu kasv oli Eesti keskmise palga kasvu tasemel ehk 7%. Sektori keskmine töötasu on Eesti keskmisest küll tuntavalt kõrgem, samas jääb see siiski alla tehnoloogiasektoris pakutavale. See loob olukorra, kus sektorisiseses palgakäärid tekkivad spetsiifiliste oskuste juures ja see omakorda hakkab mõjutama ettevõtete teenusteporfelli koosseisu.

Käive töötaja kohta oli eelmisel aastal 115 557 eurot ja see kasvas aastaga 12,9%. Nii järsu efektiivsusnäitaja kasvuhüppe taga on müügitulu kiire ja töötajate arvu aeglane kasv. See peegeldab kasvavat vajadust sektori teenuste järele, samas otsivad ettevõtted võimalusi töö efektiivsemaks muutmiseks. Kasum töötaja kohta oli 43 395 eurot ja see kasvas aastaga 21,8%. Lisandväärtus töötaja kohta oli 81 592 eurot ja see kasvas aastaga 14%. Nii kasumi kui ka lisandväärtuse kasv on viimase kahe
aasta jooksul püsinud suhteliselt sarnasel tasemel.

4.1. 2021. aasta teise kvartali näitajad

Sektori teise kvartali käive oli 22 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 3%. Eelmise kvartaliga võrreldes kahanes käive teises kvartalis 7%. Teise kvartali kahanemine tuleb eelkõige kõrgest võrdlusbaasist. Hinnatõusulaine tõttu on aasta teises pooles taas oodata kvartaalsete käivete kiiret kasvu. Keerulises majandusolukorras vajadus sektori teenuste järele ei kao, pigem võib see muutuda, näiteks kasvab vaidluste ja väheneb tehingutega seotud teenuste arv.

Käive töötaja kohta oli teises kvartalis 19 202 eurot. See kahanes aasta varasemaga võrreldes 0,7%, kuid sellist kahanemist tuleb pidada siiski üsna väikeseks. Kui eelmise aasta neljandas kvartalis püsis sektoris töötajate arv sisuliselt paigal, siis pärast seda hakkas vastav näitaja aeglaselt tõusma. See omakorda tähendas töötajakohase käibe kahanemist teises kvartalis. See jääb siiski ilmselt lühiajaliseks trendiks, sest hinnatõusulaine veab üles ka töötajakohase käibe näitaja.

Teises kvartalis oli sektoris 1145 töötajat ja nende arv kasvas aasta varasemaga võrreldes 41 inimese võrra. Esimese ja teise kvartali näitajate võrdluses kasvas töötajate arv 32 inimese võrra. Eelmise aasta lõpus püsis töötajate arv sisuliselt paigal, kuid pöördus tänavu kasvule.

Teise kvartali keskmine töötasu oli 2614 eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 167 euro võrra. Sektorile on erinevate motivatsioonipakettide tõttu omane suhteliselt kõrge keskmine töötasu kalendriaasta lõpus, mis maksuametis kajastub esimese kvartali näitajates. Viimase nelja kvartali keskmine töötasu oli teises kvartalis 2546 eurot.

4.2. Krediidihinnang

Ülemina diagramm näitab sektori riskifaktorit 18. juuli seisuga, alumine 18. aprilli seisuga.

73,8% valimi ettevõtetest oli riskifaktor „roheline“ ehk usaldusväärne ja neil ettevõtetel ei ole mingeid probleeme.

20,8% ettevõtete riskifaktor oli „kollane“ ehk tähelepanelikkusele manitsev. Võrreldes eelmise kvartaliga on „kollaste“ ettevõtete osakaal järsult kasvanud. Selle peapõhjuseks on esitamata 2021. aasta majandusaasta aruanded: 18 juuli seisuga olid aruanded esitamata 13 ettevõttel. Kuna sektori valim koosneb 130 ettevõttest, siis tähendab see 10% valimi ettevõtetest.

Lisaks hakkas meie partner Julianus Inkasso ostma muude maksehäirete kõrval ka parkimistrahve. Nii on siin sektoris ligi kümnel ettevõttel üleval väikesed maksehäired, mis valdavalt koosnevad parkimistrahvidest. Kuna kõik need maksehäired on praegu alla 1000 euro, siis need ei kajastu käesoleva raporti võla TOPides, kuid mõjutavad sektori riskifaktorit.

Riskifaktori „kollase“ hinnangu puhul on ettevõtetel ilmnenud vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
– juhatuses on olnud muudatus vähem kui 3 kuud tagasi;
– ettevõte on uus (asutatud vähem kui 2 aastat tagasi) või väike (käive alla 50 000 euro);
– viimane majandusaasta aruanne on esitamata;
– omakapital on negatiivne;
– ettevõttel on taust.ee andmetel aktiivne võlg;
– ettevõttel on ajatamata maksuvõlg alla 1000 euro;
– ettevõttel on ajatatud maksuvõlg üle 1000 euro;
– ettevõte on mitteaktiivne (viimased 2 aastat pole käivet ega töötajaid, esitamata on
majandusaasta aruanded).

1,5% ettevõtetest on riskifaktor „punane“ ning neid ettevõtteid tuleb lugeda riskantseteks. Selliste ettevõtete puhul on ilmnenud vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
– esitamata on 2 viimast majandusaasta aruannet;
– taust.ee andmetel on üleval aktiivne võlg kogusummas üle 1000 euro;
– üleval on ajatamata maksuvõlg kogusummas üle 1000 euro;
– esitamata on vähemalt üks kahest viimasest maksudeklaratsioonist.

Riskifaktor puudub neil ettevõtetel, millele pole seda võimalik anda. Ettevõte on sel juhul:
– kustutatud;
– välismaine;
– viimase kolme aasta majandusaasta aruanded on esitamata;
ettevõte on uus (asutatud vähem kui 2 aastat tagasi) või väike (käive alla 50 000 euro). Uued
ja/või väikesed ettevõtted kannavad Äripäeva infopangas kollast märget, kuid siinses
riskifaktori arvestuses me neid „kollaste“ ettevõte hulka ei arvesta.

4.3. Kasusaajad

Kasusaaja on inimene, kellel on lõplik valitsev mõju juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel  ettevõttega seotud tehingud või toimingud tehakse. Objektiivsema tulemuse saamiseks leidsime ettevõtete lõplikud kasusaajad kehtivate äriseoste baasil ja see ei pruugi üheselt vastata ettevõtte poolt Äriregistrile esitatud lõplike kasusaajatega. Tabelis kuvame sektori suuremate ettevõtete kasusaajad, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on vähemalt 10%.

Välisomanikele kuuluvate ettevõtete puhul pole meil mõistliku ressursikuluga võimalik tegelikke kasusaajaid kindlaks määrata. Sellisel juhul arvestame kasusaajateks välisomanikele kõige lähedasemad isikud siinsete ettevõtete juhtkondades: ettevõtte nõukogu esimees, nõukogu liige, juhatuse esimees, juhatuse liige, tegevjuht.

5. Kõige efektiivsemad ettevõtted

Esimesel kohal lisandväärtus töötaja kohta TOPis on ADVOKAADIBÜROO POHLA & HALLMÄGI OÜ. 2021. aastal oli ettevõttes 7 töötajat ja lisandväärtus töötaja kohta oli 172 854 eurot. Ettevõtte müügitulu oli eelmisel aastal 1,4 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 252 625 euro võrra. Müügitulu TOPis on ettevõte 14 kohal. Kasum oli miljon eurot ja see kasvas aastaga 245 862 euro võrra. Kasumi TOPis on ettevõte kaheksas, kasumi kasvu TOPis 12. kohal. Töötajate arv kahanes aastaga 1 inimese võrra. Keskmine palk oli ettevõttes eelmisel aastal 1807 eurot ja see kasvas aastaga 6,6%. Tööjõukulu moodustas müügitulust 14,3%.

Äripäeva infopanga andmed näitavad, et kui ettevõtte 2020. aasta müügitulu püsis üsna samal tasemel 2019. aasta omaga, siis eelmisel aastal kasvas müügitulu viiendiku võrra. Kasumi kasv jäi 2020. aastal alla 10%, kuid eelmisel aastal kasvas kasum pea veerandi võrra.

Teise kvartali käibe TOPis on ettevõte 13. kohal. Teise kvartali käive oli 417 622 eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 80 670 euro võrra. Kasvu TOPis on ettevõte 11. Teises kvartalis töötas ettevõttes 9 inimest ja aastaga kasvas töötajate arv 2 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 2704 eurot ja see kahanes aastaga 51%. Palga TOPis on ettevõte 15. Teises kvartalis oli ettevõttes 5 advokaati ja käive advokaadi kohta oli 83 524 eurot. See on vastava TOPi teine tulemus.

19. juuli seisuga oli ettevõttel üleval väike inkassovõlg, mis osutus 86 euroseks parkimistrahviks.

Teisel kohal lisandväärtus töötaja kohta TOPis on ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBÜROO OÜ. 2021. aastal
oli ettevõttes 62 töötajat ja lisandväärtus töötaja kohta oli 165 592 eurot. Ettevõtte müügitulu oli eelmisel aastal 12,8 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes miljoni euro võrra. Müügitulu TOPis on ettevõte kolmas, kasvu TOPis neljas. Ettevõtte kasum oli 7 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 969 963 euro võrra. Kasumi TOPis on ettevõte esimene, kasumi kasvu TOPis kolmas. Töötajate arv kahanes aastaga 1 inimese võrra. Tööandjate TOPis on ettevõte kolmas. Keskmine palk oli ettevõttes eelmisel aastal 3263 eurot ja see kasvas aastaga 1,7%. Palga TOPis on ettevõte neljas. Tööjõukulu moodustas müügitulust 25,4%. Ettevõte maksis dividende 4,9 miljoni euro ulatuses, see kasvas aasta varasemaga võrreldes 824 816 euro võrra.

2021. aasta majandusaasta aruandes kirjutab ettevõte, et prognoosivad rohepöörde ja kliimamuutustega seonduvate tehingute tõusu. Olulisemate tehingutena toob ettevõte oma majandusaasta aruandes välja Graanul Investi nõustamise müügis Apollo investeerimisfondidele, BaltCap Private Equity Fund II nõustamise väljumisel Qvalitas Arstikeskusest ja Unimed Grupist, Elektrilevi OÜ nõustamist Imatra Elektri omandamisel ning Group Holding AG nõustamine Fortum Baltikumi kaugkütteäride omandamisel. Lisaks on ettevõte olnud nõustaja rea iduinvesteeringute tegemise juures. Ettevõte esindab Eesti valitsust koroonakaebustes.

Ettevõte usub, et advokaatide 20% palgatõusu alates uuest aastast annab võimaluse konkureerida võitluses talentide eest, mis ei toimu täna enam ainult advokaadibüroode vahel, vaid büroode ja start-up sektori vahel.

Teise kvartali käibe TOPis on ettevõte kolmas. Selle käive oli 3,4 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 176 125 euro võrra. Kasvu TOPis on ettevõte neljas. Ettevõttes oli teises kvartalis 81 töötajat ja töötajate arv kasvas aastaga 6 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 3228 eurot ja see kasvas aastaga 3%. Palga TOPis on ettevõte 7. Teises kvartalis ettevõttes 46 advokaati ja käive advokaadi kohta oli 73 620 eurot.

Kolmandal kohal lisandväärtus töötaja kohta TOPis on ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ. 2021. aastal oli ettevõttes 76 töötajat ja lisandväärtus töötaja kohta oli 146 011 eurot. Ettevõtte müügitulu oli eelmisel aastal 13,9 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 2,26 miljoni euro võrra. Müügitulu ja müügitulu kasvu TOPis on ettevõte teine. Ettevõtte kasum oli 6,5 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 1,5 miljoni euro võrra. Ka kasumi ja kasumi kasvu TOPis on ettevõte teine. Töötajate arv kasvas aastaga 7 inimese võrra. Tööandjate TOPis on ettevõte teine. Keskmine palk oli ettevõttes eelmisel aastal 3735 eurot ja see kasvas aastaga 5,1%. Palga TOPis on ettevõte esimene. Tööjõukulu moodustas müügitulust 32,8%. Ettevõte maksis dividende 4,3 miljoni euro ulatuses ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 452 199 euro võrra.

Infopanga andmed näitavad, et ettevõtte müügitulu kasv oli eelmisel aastal ligi 20%, 2020. aasta müügitulu kasv jäi 2019. aasta omaga võrreldes alla protsendi. Kasum kasvas eelmisel aastal üle-eelmise aasta tulemusega samuti oluliselt: 2020. aasta kasumi kasv jäi aasta varasemaga võrreldes alla 10%, eelmise aasta kasum kasvas ligi 30%.

Teise kvartali käibe ja kasvu TOPis on ettevõte esimene. Selle käive oli 3,7 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 279 062 euro võrra. Kokku oli ettevõttes teises kvartalis 104 töötajat. Töötajate arv kasvas aastaga 10 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 3067 eurot ja see kasvas aastaga 13,4%. Siinses palga TOPis on ettevõte üheksas. Ettevõttes on 43 advokaati ja advokaadikohane käive oli teises kvartalis 85 832 eurot. Sellega on ettevõte vastava TOPi liider.

5.1. Efektiivsuse TOP

NimiKäiberentaablus 2021Lisandväärtus töötaja kohta 2021Müügitulu 2021Töötajate arv 2021
ADVOKAADIBUROO SORAINEN AS34.30136,82118,067,53977
ADVOKAADIBUROO COBALT OU47.10146,01113,887,83176
ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBUROO OU54.90165,59212,787,31962
ADVOKAADIBUROO TGS BALTIC AS39.4098,7605,901,95449
ADVOKAADIBUROO EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OU38.5089,5864,413,33735
ADVOKAADIBUROO WALLESS OU48.30106,5604,052,85530
ADVOKAADIBUROO LEXTAL OU35.9089,8733,846,45327
ADVOKAADIBUROO PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL OU23.0070,1833,010,71725
ADVOKAADIBUROO TRINITI OU42.5070,4402,903,93628
ADVOKAADIBUROO RASK OU33.7087,1762,150,37620
NJORD ADVOKAADIBUROO OU20.2055,1642,020,72626
ADVOKAADIBUROO SIREL & PARTNERID OU24.3060,1381,710,01715
ADVOKAADIBUROO MAGNUSSON OU11.7049,0641,660,37714
ADVOKAADIBUROO LINKLAW OU35.4095,5161,640,63412
ADVOKAADIBUROO NOVE OU53.2099,2721,466,73814
LEADELL PILV ADVOKAADIBUROO AS30.1063,8281,443,67317
ADVOKAADIBUROO POHLA & HALLMÄGI OU70.80172,8541,421,3717
ADVOKAADIBUROO TARK OU49.0085,9771,358,83911
ADVOKAADIBUROO EMERALDLEGAL OU47.9069,3591,081,86014
ADVOKAADIBUROO KPMG LAW OU6.7056,0411,030,72212
MARIA MÄGI ADVOKAADIBUROO OU9.0048,2491,022,73816
ADVOKAADIBUROO FORT OU37.9072,0561,015,68111
ADVOKAADIBUROO HEDMAN PARTNERS & CO OU9.5049,639984,61614
ADVOKAADIBUROO HANSALAW OU22.8044,274908,65514
ADVOKAADIBUROO LEVIN OU9.9053,378893,85811
ADVOKAADIBUROO HEED ENTSIK OU55.0098,682870,9587
ADVOKAADIBUROO KÜLLIKE NAMM OU14.2056,301829,29611
ADVOKAADIBUROO LILLO & LÕHMUS OU47.8062,008806,81710
CUESTA ADVOKAADIBUROO OU42.4069,383768,5559
ADVOKAADIBUROO SUPREMIA OU37.1068,226661,4047
AAVIK & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU28.0033,218632,11713
ADVOKAADIBUROO GLIMSTEDT ESTONIA OU24.0086,799600,8913
ADVOKAADIBUROO CONCORDIA OU54.80109,052550,4304
ADVOKAADIBUROO K&S LEGAL OU53.40116,015548,1423
ADVOKAADIBUROO LAUS & PARTNERID OU1.0031,772540,0709
ADVOKAADIBUROO LINDEBERG OU0.3028,723529,76610
RÖDL & PARTNER ADVOKAADIBUROO OU6.4050,866511,5636
ATTELA ADVOKAADIBUROO OU44.5043,310500,6057
ADVOKAADIBUROO BLESSNER OU85.70214,672470,3502
ADVOKAADIBUROO RUUS & VESO OU76.70130,573440,8963
REINMAA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU-6.3019,516424,5606
ADVOKAADIBUROO ALTERNA OU45.1083,114412,5413
ADVOKAADIBUROO EIPRE&PARTNERID OU15.8035,315407,3056
ADVOKAADIBUROO KAEVANDO & PARTNERID OU44.9052,038403,2996
ADVOKAADIBUROO TALTS & PARTNERID OU40.4062,453402,2914
ADVOKAADIBUROO LILLO & PARTNERID OU22.7036,382395,0997
ADVOKAADIBUROO LEGALIA OU17.6022,230393,14410
ADVOKAADIBUROO LENTSIUS & CASUS OU29.3074,247384,8093
ADVOKAADIBUROO TEHVER & PARTNERID OU19.7056,124361,3484
ADVOKAADIBUROO TURNSTONE OU3.3026,541357,4937
ADVOKAADIBUROO KOCH & PARTNERID OU38.5082,229343,6813
ADVOKAADIBUROO INDELA OU61.6092,233340,1683
ADVOKAADIBUROO LEPMETS & NÕGES OU2.9021,333336,6016
ADVOKAADIBUROO TEPPER & PARTNERID OU54.20127,860332,9152
ADVOKAADIBUROO ARVISTO & PARTNERID OU38.1062,841309,6793
PRIIT PALMISTE ADVOKAADIBUROO OU19.3034,157309,1556
ADVOKAADIBUROO TARMO PILV JA PARTNERID OU1.4026,435304,6366
JEWELEX ADVOKAADIBUROO OU34.9041,326289,5485
ADVOKAADIBUROO LMP OU12.3053,660285,2123
ADVOKAADIBUROO CLARUS OU0.2023,800284,5675
ADVOKAADIBUROO BARRISTER OU51.2074,157279,0403
TECH X LEGAL ADVOKAADIBUROO OU33.7072,463274,8803
ADVOKAADIBUROO PALLO&PARTNERID OU-2.3043,434272,6065
PRIORE ADVOKAADIBUROO OU44.1050,799269,4844
ADVOKAADIBUROO SIRJE MUST OU10.2032,458269,1796
ADVOKAADIBUROO KEEVALLIK & PARTNERID OU51.8077,337263,0933
VÄLISÕIGUSABI ADVOKAADIBUROO OU42.7045,948262,3674
ADVOKAADIBUROO KASAK & LEPIKSON OU18.9050,806260,7492
ADVOKAADIBUROO VALGE & UIGA OU-4.6025,552258,3156
ADVOKAADIBUROO KÕRGESAAR JA LAASIK OU39.2044,398255,9345
LUMILEX ADVOKAADIBUROO OU67.10109,576247,0412
ADVOKAADIBUROO NARLEX OU26.8036,548246,6005
BNT ADVOKAADIBUROO OU26.8050,235244,0143
ADVOKAADIBUROO PALMITS & PARTNERID OU49.2073,792240,4802
ADVOKAADIBUROO KUKLASE & PARTNERID OU57.4052,861235,8854
ADVOKAADIBUROO HERINGSON GLO OU35.3072,373229,4552
ADVOKAADIBUROO LIVERTE OU11.4082,632217,5962
ADVOKAADIBUROO A. RATNIKOV & PARTNERS OU2.0014,634217,4364
ADVOKAADIBUROO LAARMAA OU82.00202,305217,2491
RISTAL KEBA PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU14.0048,248216,8303
IDA-VIRU ADVOKAADIBUROO OU0.0035,039212,9755
ADVOKAADIBUROO REMO'S OU17.2037,797204,5633
PALLADIUM ADVOKAADIBUROO OU24.4039,789197,8923
AB JÄRVE, OTTI JA PARTNERID OU24.3021,080192,8397
ADVOKAADIBUROO KÜÜNEMÄE & PARTNERID OU-1.4051,515192,7213
ADVOKAADIBUROO SIMSON STRAUS OU3.1020,140182,3075
VLADIMIR SADEKOV ADVOKAADIBUROO OU12.1019,771182,0154
ADVOKAADIBUROO KALDVEE OU56.0042,803177,4483
ADVOKAADIBUROO HETA OU10.0026,299165,4525
ADVOKAADIBUROO NORDX LEGAL OU11.7042,903164,3693
ADVOKAADIBUROO SIRK JA SAAREVÄLI OU21.6053,686163,1632
ADVOKAADIBUROO DE LEGE OU65.10141,015162,0121
MURULA ADVOKAADIBUROO OU28.0027,073161,9164
L & P ADVOKAADIBUROO OU32.6037,898157,8323
ADVOKAADIBUROO IN JURE OU-5.0015,129140,0195
ADVOKAADIBUROO VILIPPUS POLMAN PARTNERID OU43.9048,284139,4802
ADVOKAADIBUROO PREMIUM OU40.3050,359139,2192
ADVOKAADIBUROO MOSS LEGAL OU38.4082,623135,1181
ADVOKAADIBUROO TETRIS OU62.30113,491131,4631
MEELIS MASSO ADVOKAADIBUROO OU14.5035,776128,6312
ANTI AASMAA ADVOKAADIBUROO OU79.80110,643126,8961
ADVOKAADIBUROO PORMEISTER OU28.2035,220125,8022
VANALINNA ADVOKAADIBUROO OU24.5054,693124,7501
ADVOKAADIBUROO BRIGHT LAW OU31.0025,305118,0482
ADVOKAADIBUROO TIBAR & PARTNERID OU-13.8025,170115,9843
ADVOKAADIBUROO SVEN SILLAR OU1.9021,924113,2993
ADVOKAADIBUROO JAANA NÕGISTO OU79.9095,721111,6651
RÄVALA ADVOKAADIBUROO OU64.6084,208102,9801
ADVOKAADIBUROO KAIDO UDUSTE OU11.9019,752101,9713
ADVOKAADIBUROO PÜRN & TUBIN OU70.6042,323101,6502
VIIRA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU5.9023,081101,3001
ADVOKAADIBUROO DECA LEGAL OU55.8085,864101,1131
ADVOKAADIBUROO FINK OU38.9069,683100,3021
NARVA ESIMENE ADVOKAADIBUROO OU0.0026,94495,9103
KULL ADVOKAADIBUROO OU53.9026,99891,7903
ADVOKAADIBUROO MAHLAPUU & PARTNERID OU30.7037,48290,7421
ADVOKAADIBUROO KAIRE AUS OU-11.2016,67889,9783
ADVOKAADIBUROO CORE LEGAL OU14.6033,58187,9582
THOR ADVOKAADIBUROO OU33.5079,14987,1731
ADVOKAADIBUROO METS OU36.6033,56885,5822
ADVOKAADIBUROO SYNDICATE LEGAL OU20.2034,04680,4632
ADVOKAADIBUROO TAMMER & TAMMER OU29.8045,23776,2691
ARUMÄE ÕIGUSBUROOD OU27.4030,04872,2941
RÜÜTLI ADVOKAADIBUROO OU19.2016,95168,1682
ADVOKAADIBUROO ANTSMÄE & PARTNERID OU29.5047,97568,1231
VINDEX SOLUTIONS OU78.4069,04466,6651
ADVOKAADIBUROO AK OU55.4043,30253,5111
ADVOKAADIBUROO REIN NAPA OU0.00047,4021
ADVOKAADIBUROO NAVILAW OU3.0018,17042,1242

6. Müügitulu ja kasum

Esimesel kohal müügitulu TOPis ja müügitulu kasvu TOPis on ADVOKAADIBÜROO SORAINEN AS. Ettevõtte müügitulu oli 2021. aastal 18 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 2,8 miljoni euro võrra. Ettevõtte kasum oli 6,2 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 1,5 miljoni euro võrra. Kasumi TOPis on ettevõte kolmas ja kasumi kasvu TOPis esimene. Töötajaid oli ettevõttes 77 ja nende arv kasvas aastaga 4 inimese võrra. Tööandjate TOPis on ettevõte esimene. Keskmine palk oli eelmisel aastal 3523 eurot ja see kasvas aastaga 2,4%. Palga TOPis on ettevõte teine. Tööjõukulu moodustas müügitulust 24%. Lisandväärtus töötaja kohta oli 136 821 eurot ja selles TOPis on ettevõte neljas. Ettevõte maksis dividende 3,4 miljoni euro ulatuses, see kasvas aasta varasemaga võrreldes 678 467 euro võrra.

2021. aasta majandusaasta aruandes loetleb ettevõte eelmise aasta olulisemate tehingute seas Bolti nõustamist 1,3 miljardi euro kaasamisel kolmes rahastamisvoorus, KPMG audiitorbüroo esindamist vaidluses audiitortegevuse järelevalve nõukoguga ringkonnakohtus, varahaldusettevõtte Apollo Global Management nõustamist Graanul Investi enamusosaluse omandamisel, Geen Enefiti nõustamist aktsiate noteerimisel jne.

Teise kvartali käibe TOPis on ettevõte teine. Selle käive oli 3,4 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 214 190 euro võrra. Kasvu TOPis on ettevõte teine. Ettevõttes oli eelmises kvartalis 110 töötajat. Töötajate arv kasvas aastaga 13 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 4309 eurot ja see aastaga oluliselt ei muutunud. Palga TOPis on ettevõte esimene. Ettevõttes töötas teises kvartalis 51 advokaati ja advokaadikohane käive oli 66 403 eurot. Selles TOPis ollakse seitsmendal kohal.

Müügitulu TOPi vastavalt teisel ja kolmandal kohal olevad ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ ja ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBÜROO OÜ leidsid juba käsitlemist kõige efektiivsemate ettevõtete peatükis.

Neljandal kohal on müügitulu TOPis ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS. Selle müügitulu oli 2021. aastal 5,9 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 973 101 euro võrra. Kasvu TOPis on ettevõte viies. Kasum oli 2,3 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 534 725 euro võrra. Kasumi ja kasumi kasvu TOPis on ettevõte neljas. Töötajaid oli ettevõttes 49 ja nende arv kasvas aastaga 1 inimese võrra. Tööandjate TOPis on ettevõte samuti neljas. Keskmine palk oli 3190 eurot ja see kasvas aastaga 11,8%. Palga TOPis on ettevõte samuti neljas. Tööjõukulu moodustas müügitulust 42,6%. Lisandväärtus töötaja kohta oli 98 760 eurot ja vastavas TOPis ollakse seitsmes.

Äripäeva infopanga andmed näitavad, et ettevõtte eelmise aasta müügitulu kasv on võrreldes üle-eelmise aasta müügitulu kasvuga oluliselt kiirem: 2020. aasta müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes ligi 4%, eelmise aasta müügitulu kasvas ligi 20%. Kasumi kasv seevastu aeglustus, kuid 2020. aasta vastava näitaja kiire kasv tulenes eelkõige võrdlusbaasist: 2019. aasta kasum tegi läbi suhteliselt järsu kahanemise.

Teise kvartali käibe TOPis on ettevõte neljas. Käive oli 1,6 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 71 898 euro võrra. Muutuse TOPis on ettevõte 12. Ettevõttes oli eelmises kvartalis 60 töötajat ja töötajate arv kasvas aastaga 4 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 2729 eurot ja see kasvas aastaga 7,6%. Palga TOPis on ettevõte 14. Käive advokaadi kohta oli 39 advokaadiga ettevõttes 41 405 eurot.

Viiendal kohal müügitulu TOPis on ADVOKAADIBÜROO EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OÜ. Selle müügitulu oli 2021. aastal 4,4 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 566 044 euro võrra. Kasvu TOPis on ettevõte seitsmes. Kasum oli 1,7 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 204 589 euro võrra. Kasumi TOPis on ettevõte kuues ja vastavas kasvu TOPis 16. Töötajaid oli ettevõttes 35 ja nende arv kasvas aastaga 2 inimese võrra. Tööandjate TOPis on ettevõte viies. Keskmine palk oli eelmisel aastal 2559 eurot ja see kasvas aastaga 4,9%. Palga TOPis on ettevõte 15. Tööjõukulu moodustas müügitulust 32,5%. Lisandväärtus töötaja kohta oli 89 586 eurot ja vastavas TOPis on ettevõte 11.

Võrreldes 2020. aasta kasvuga püsis ettevõtte müügitulu kasv üsna samas suurusjärgus: 2021. aasta müügitulu kasv oli ligi 15%, 2020. aasta müügitulu kasv oli veidi üle 16%. Kasumi kasvas järsult 2020. aastal – 85% –, kui see on tingitud varasemast suhteliselt madalamast võrdlusbaasist. 2021. aasta kasum kasv oli juba suhteliselt stabiilsem – 13,5%.

2021. aasta majandusaasta aruandes kirjutab ettevõte, et majanduskriis nii Eestis kui ka maailmas tõi kaasa märgatavalt suurenenud vajaduse õigusabi järele, eriti just tehingunõustamise valdkonnas. Seoses üldiste ohumärkidega 2022. aasta majanduses büroo lähiaastaks kasvu ei prognoosi.

Teise kvartali käibe TOPis on ettevõte seitsmes. Selle käive oli 1,15 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 50 799 euro võrra. Ettevõttes oli eelmises kvartalis 37 töötajat. Töötajate arv kasvas aastaga 4 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 3877 eurot ja see kasvas aastaga 8,8%. Palga TOPis on ettevõte teine. 18 advokaadiga ettevõtte advokaadikohane käive oli teises kvartalis 63 705 eurot ja sellega ollakse vastava TOPi kaheksas.

Kasvu TOPi kolmas on Soraineni ja Cobalti järel ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ. Selle müügitulu oli 2021. aastal 3,85 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 1,24 miljoni euro võrra. Müügitulu TOPis on ettevõte seitsmes. Kasum oli 1,4 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 508 213 euro võrra. Kasumi TOPis on ettevõte samuti seitsmes ja kasumi kasvu TOPis viies. Töötajaid oli ettevõttes 27 ja nende arv kahanes aastaga 3 inimese võrra. Ka tööandjate TOPis on ettevõte seitsmes. Keskmine palk oli ettevõttes eelmisel aastal 2417 eurot ja see kasvas aastaga 15,1%. Palga TOPis on ettevõte 18. Tööjõukulu moodustas müügitulust 27,2%. Lisandväärtus töötaja kohta oli 89 873 eurot ja vastavas TOPis on ettevõte kümnes.

Äripäeva Infopanga andmed näitavad, et üle-eelmise aasta näitajaga võrreldes tuleb ettevõtte eelmise aasta müügitulu kasvutempot lugeda kiireks: 2020. aastal kasvas müügitulu alla 2%, nüüdne müügitulu kasv lähenes juba 50%le. Sarnast dünaamikat näitaks ka kasumi muutus: kui 2020. aasta kasum kahanes 2,5%, eelmise aasta kasum kasvas ligi 60%.

20. juuli seisuga oli ettevõttel kerge maksehäire: 297 eurone võlgnevus Julianus Inkassole, mis koosnes parkimistrahvidest.

Teise kvartali käibe TOPis on ettevõte kuues. Selle käive oli 1,2 miljonit eurot ja see kahanes aasta varasemaga võrreldes 238 484 euro võrra. Ettevõttes oli eelmises kvartalis 40 töötajat ja töötajate arv kasvas aastaga 5 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 2786 eurot ja see kasvas aastaga 24%. Siinses palga TOPis on ettevõte 12. Teises kvartalis oli ettevõttes 20 advokaati ja advokaadikohane käive oli 60 319 eurot. Selle näitajaga on ettevõte vastava TOPi üheksas.

6.1. TOPid: müügitulu ja kasum

NimiMüügitulu 2021Müügitulu muutus EURKasum 2021Kasumi muutus EUR
1ADVOKAADIBUROO SORAINEN AS18,067,5392,802,7526,191,9151,472,387
2ADVOKAADIBUROO COBALT OU13,887,8312,255,0326,539,3861,462,696
3ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBUROO OU12,787,3191,052,0747,018,799969,963
4ADVOKAADIBUROO TGS BALTIC AS5,901,954973,1012,322,686534,725
5ADVOKAADIBUROO EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OU4,413,337566,0441,699,018204,589
6ADVOKAADIBUROO WALLESS OU4,052,855536,8851,958,638292,644
7ADVOKAADIBUROO LEXTAL OU3,846,4531,238,0191,379,540508,213
8ADVOKAADIBUROO PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL OU3,010,717198,297692,4580
9ADVOKAADIBUROO TRINITI OU2,903,936215,8001,235,5850
10ADVOKAADIBUROO RASK OU2,150,376570,914724,429224,982
11NJORD ADVOKAADIBUROO OU2,020,726111,273407,847-45,058
12ADVOKAADIBUROO SIREL & PARTNERID OU1,710,017-61,759416,253285,992
13ADVOKAADIBUROO MAGNUSSON OU1,660,377363,714195,0400
14ADVOKAADIBUROO LINKLAW OU1,640,634369,278580,781291,452
15ADVOKAADIBUROO NOVE OU1,466,738-235,001780,7220
16LEADELL PILV ADVOKAADIBUROO AS1,443,673-54,323434,790-142,143
17ADVOKAADIBUROO POHLA & HALLMÄGI OU1,421,371252,6251,006,934245,862
18ADVOKAADIBUROO TARK OU1,358,839355,117665,432242,268
19ADVOKAADIBUROO EMERALDLEGAL OU1,081,860559,737518,070280,613
20ADVOKAADIBUROO KPMG LAW OU1,030,722-51,15068,754-94,286
21MARIA MÄGI ADVOKAADIBUROO OU1,022,73814,65891,586-8,414
22ADVOKAADIBUROO FORT OU1,015,681-78,434384,659-4,916
23ADVOKAADIBUROO HEDMAN PARTNERS & CO OU984,616107,18493,999-62,180
24ADVOKAADIBUROO HANSALAW OU908,655158,250207,02838,949
25ADVOKAADIBUROO LEVIN OU893,858-202,95688,163-88,207
26ADVOKAADIBUROO HEED ENTSIK OU870,958156,692479,147212,828
27ADVOKAADIBUROO KÜLLIKE NAMM OU829,296-93,271117,997-129,493
28ADVOKAADIBUROO LILLO & LÕHMUS OU806,81771,712385,39875,218
29CUESTA ADVOKAADIBUROO OU768,55520,861325,6790
30ADVOKAADIBUROO SUPREMIA OU661,404-24,872245,369-111,292
31AAVIK & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU632,117-286,396177,1180
32ADVOKAADIBUROO GLIMSTEDT ESTONIA OU600,891195,740144,22514,187
33ADVOKAADIBUROO CONCORDIA OU550,43016,530301,59152,669
34ADVOKAADIBUROO K&S LEGAL OU548,142548,142292,742292,742
35ADVOKAADIBUROO LAUS & PARTNERID OU540,070-167,4565,232-13,140
36ADVOKAADIBUROO LINDEBERG OU529,76677,0811,7050
37RÖDL & PARTNER ADVOKAADIBUROO OU511,56318,17832,932-58,142
38ATTELA ADVOKAADIBUROO OU500,60530,721222,55581,616
39ADVOKAADIBUROO BLESSNER OU470,350428,920403,285368,294
40ADVOKAADIBUROO RUUS & VESO OU440,896161,480338,23127,590
41REINMAA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU424,56068,324-26,913-28,977
42ADVOKAADIBUROO ALTERNA OU412,54155,722186,0000
43ADVOKAADIBUROO EIPRE&PARTNERID OU407,30536,37764,38855,565
44ADVOKAADIBUROO KAEVANDO & PARTNERID OU403,29942,061181,02338,732
45ADVOKAADIBUROO TALTS & PARTNERID OU402,29116,732162,4828,960
46ADVOKAADIBUROO LILLO & PARTNERID OU395,09919,16189,50117,477
47ADVOKAADIBUROO LEGALIA OU393,14450,92669,25711,891
48ADVOKAADIBUROO LENTSIUS & CASUS OU384,80965,271112,7061,362
49ADVOKAADIBUROO TEHVER & PARTNERID OU361,34831,32371,010-1,074
50ADVOKAADIBUROO TURNSTONE OU357,49314,06811,675-52,213
51ADVOKAADIBUROO KOCH & PARTNERID OU343,68134,157132,431-6,812
52ADVOKAADIBUROO INDELA OU340,16859,408209,41719,468
53ADVOKAADIBUROO LEPMETS & NÕGES OU336,601-140,6089,610-129,062
54ADVOKAADIBUROO TEPPER & PARTNERID OU332,91539,272180,476-10,921
55ADVOKAADIBUROO ARVISTO & PARTNERID OU309,679-1,584118,04411,087
56PRIIT PALMISTE ADVOKAADIBUROO OU309,155-27,69659,53821,245
57ADVOKAADIBUROO TARMO PILV JA PARTNERID OU304,63651,4704,2461,702
58JEWELEX ADVOKAADIBUROO OU289,54835,625101,18726,250
59ADVOKAADIBUROO LMP OU285,212-67,55135,090105,242
60ADVOKAADIBUROO CLARUS OU284,56775,053510-15,068
61ADVOKAADIBUROO BARRISTER OU279,040-28,554142,93124,781
62TECH X LEGAL ADVOKAADIBUROO OU274,880207,67192,58276,424
63ADVOKAADIBUROO PALLO&PARTNERID OU272,606272,606-6,350-6,350
64PRIORE ADVOKAADIBUROO OU269,484158,476118,92854,819
65ADVOKAADIBUROO SIRJE MUST OU269,179-31,73527,497-13,828
66ADVOKAADIBUROO KEEVALLIK & PARTNERID OU263,09399,610136,25479,211
67VÄLISÕIGUSABI ADVOKAADIBUROO OU262,36744,568112,00458,015
68ADVOKAADIBUROO KASAK & LEPIKSON OU260,74961,06349,411-5,842
69ADVOKAADIBUROO VALGE & UIGA OU258,315-18,868-11,86128,445
70ADVOKAADIBUROO KÄRGESAAR JA LAASIK OU255,93434,900100,4414,038
71LUMILEX ADVOKAADIBUROO OU247,041125,981165,72783,652
72ADVOKAADIBUROO NARLEX OU246,600-2,91466,1741,056
73BNT ADVOKAADIBUROO OU244,014-10,00465,51747,887
74ADVOKAADIBUROO PALMITS & PARTNERID OU240,48036,096118,264154,817
75ADVOKAADIBUROO KUKLASE & PARTNERID OU235,885-22,141135,34365,688
76ADVOKAADIBUROO HERINGSON GLO OU229,455-73,30781,082-30,884
77ADVOKAADIBUROO LIVERTE OU217,596118,65124,7113,825
78ADVOKAADIBUROO A. RATNIKOV & PARTNERS OU217,4362,1124,2827,584
79ADVOKAADIBUROO LAARMAA OU217,249114,532178,22199,568
80RISTAL KEBA PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU216,8306,72530,29414,888
81IDA-VIRU ADVOKAADIBUROO OU212,975-1,91253
82ADVOKAADIBUROO REMO'S OU204,5638,00135,13123,572
83PALLADIUM ADVOKAADIBUROO OU197,892197,89248,25348,253
84AB JÄRVE, OTTI JA PARTNERID OU192,8392,22846,7825,446
85ADVOKAADIBUROO KÜÜNEMÄE & PARTNERID OU192,7212,939-2,7620
86ADVOKAADIBUROO SIMSON STRAUS OU182,3073,9035,6140
87VLADIMIR SADEKOV ADVOKAADIBUROO OU182,01556,02821,9420
88ADVOKAADIBUROO KALDVEE OU177,44823,67799,41114,808
89ADVOKAADIBUROO HETA OU165,452-18,34616,4780
90ADVOKAADIBUROO NORDX LEGAL OU164,36937,89019,201-16,236
91ADVOKAADIBUROO SIRK JA SAAREVÄLI OU163,16321,78535,299-7,934
92ADVOKAADIBUROO DE LEGE OU162,012-33,842105,4880
93MURULA ADVOKAADIBUROO OU161,91659,96045,40428,637
94L & P ADVOKAADIBUROO OU157,832-17,57051,451-384
95ADVOKAADIBUROO IN JURE OU140,01912,692-6,98210,036
96ADVOKAADIBUROO VILIPPUS POLMAN PARTNERID OU139,48039,05761,24542,986
97ADVOKAADIBUROO PREMIUM OU139,219-12,42956,1746,800
98ADVOKAADIBUROO MOSS LEGAL OU135,11855,70351,94410,151
99ADVOKAADIBUROO TETRIS OU131,463131,46381,90981,909
100MEELIS MASSO ADVOKAADIBUROO OU128,631-13,20918,697-13,487
101ANTI AASMAA ADVOKAADIBUROO OU126,896-14,151101,322-3,168
102ADVOKAADIBUROO PORMEISTER OU125,802-55,65835,511-41,412
103VANALINNA ADVOKAADIBUROO OU124,7507,84130,578-28,325
104ADVOKAADIBUROO BRIGHT LAW OU118,04811,91236,54025,350
105ADVOKAADIBUROO TIBAR & PARTNERID OU115,984-23,067-15,998-6,361
106ADVOKAADIBUROO SVEN SILLAR OU113,2997,8232,1248,106
107ADVOKAADIBUROO JAANA NÕGISTO OU111,665111,66589,25089,250
108RÄVALA ADVOKAADIBUROO OU102,9803,70066,546-4,282
109ADVOKAADIBUROO KAIDO UDUSTE OU101,97115,64512,15512,537
110ADVOKAADIBUROO PÜRN & TUBIN OU101,6508,75271,7658,957
111VIIRA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU101,300-14,5285,9302,287
112ADVOKAADIBUROO DECA LEGAL OU101,113-10,08756,428-9,583
113ADVOKAADIBUROO FINK OU100,30229,13538,97411,450
114NARVA ESIMENE ADVOKAADIBUROO OU95,9104,44490
115KULL ADVOKAADIBUROO OU91,79013,46449,44923,399
116ADVOKAADIBUROO MAHLAPUU & PARTNERID OU90,74237,18627,84813,433
117ADVOKAADIBUROO KAIRE AUS OU89,97811,057-10,0780
118ADVOKAADIBUROO CORE LEGAL OU87,958-141,32912,798-92,574
119THOR ADVOKAADIBUROO OU87,173-8,45829,166-6,559
120ADVOKAADIBUROO METS OU85,582-13,11031,354-14,084
121ADVOKAADIBUROO SYNDICATE LEGAL OU80,46327,61016,2647,007
122ADVOKAADIBUROO TAMMER & TAMMER OU76,269-4,20922,725-4,626
123ARUMÄE ÕIGUSBUROOD OU72,2941,50119,8124,935
124RÜÜTLI ADVOKAADIBUROO OU68,168-44013,1172,424
125ADVOKAADIBUROO ANTSMÄE & PARTNERID OU68,123-20,81420,0850
126VINDEX SOLUTIONS OU66,665-11,20852,2850
127ADVOKAADIBUROO AK OU53,511-27,64729,669-18,741
128ADVOKAADIBUROO REIN NAPA OU47,402-12600
129ADVOKAADIBUROO NAVILAW OU42,124-52,0471,2710
130VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBUROO OU1,500-137,25689,4420

7. Töötajad ja töötasud

Sektori tööandjate esiviisiku moodustavad 77 töötajaga ADVOKAADIBÜROO SORAINEN AS, 76 töötajaga ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ, 62 töötajaga ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBÜROO OÜ, 49 töötajaga ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS ja 35 töötajaga ADVOKAADIBÜROO EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OÜ.

Töötajate arvu kasvu TOPis esimene on ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ, mille töötajate arv kasvas aastaga 7 inimese võrra.

Teine töötajate arvu kasvu TOPis on 14 töötajaga ADVOKAADIBÜROO EMERALDLEGAL OÜ. Töötajate arv kasvas aastaga 6 inimese võrra. Keskmine palk oli ettevõttes eelmisel aastal 2029 eurot ja see kasvas aastaga 29,8%. Tööjõukulu moodustas müügitulust 41,9%. Ettevõtte müügitulu oli 2021. aastal miljon eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 559 737 euro võrra. Müügitulu TOPis on ettevõte 16. Kasum oli 518 070 eurot ja see kasvas aastaga 280 613 euro võrra. Kasumi TOPis on ettevõte 13. Lisandväärtus töötaja kohta oli 69 359 eurot ja vastavas TOPis on ettevõte 17.

Äripäeva infopanga andmed näitavad, et ettevõtte müügitulu ja kasum, mis kahel varasemal aastal püsisid suhteliselt ühesugusel tasemel, tegid eelmisel aastal järsu kasvuhüppe. Tänavu veebruaris arvas advokatuur kutsesobivuskomisjoni hinnangule tuginedes ettevõtte asutaja ja juhatuse liikme Robert Sarve oma liikmete hulgast välja.

Teises kvartalis oli ettevõtte käive 325 629 eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 25 440 euro võrra. Ettevõttes oli teises kvartalis 12 töötajat ja töötajate arv kahanes aastaga 2 inimese võrra. Keskmine töötasu oli 2276 eurot ja see kasvas aastaga 31,7%. Ettevõttes on 4 advokaati ja advokaadikohane käive oli teises kvartalis 81 407 eurot. Sellega ollakse sektori vastava TOPi kolmas.

Töötajate arvu kahanemise TOPi esimene on ADVOKAADIBÜROO LAUS & PARTNERID OÜ. Teine töötajate arvu kahanemise TOPis on 3 töötajaga ADVOKAADIBÜROO LMP OÜ. Töötajate arv kahanes aastaga 4 inimese võrra. Keskmine palk oli ettevõttes eelmisel aastal 2607 eurot ja see kasvas aastaga 14,8%. Tööjõukulu moodustas müügitulust 44,1%. Ettevõtte müügitulu oli 2021. aastal 285 212 eurot ja see kahanes aasta varasemaga võrreldes 67 551 euro võrra. Kasum oli 35 090 eurot ja see kasvas aastaga 105 242 euro võrra. Lisandväärtus töötaja kohta oli 53 660 eurot.

Teise kvartali käive oli 71 915 eurot ja see kahanes aasta varasemaga võrreldes 1668 euro võrra. Töötajaid oli eelmises kvartalis ettevõttes 6 ja aastaga kasvas töötajate arv 2 inimese võrra. Teise kvartali keskmine töötasu oli 1570 eurot ja see kahanes aastaga 21,5%. Siinses palga TOPis on ettevõte 37.

7.1. TOPid: töötajad ja töötasu

NimiTöötajate arv 2021Töötajad muutusTöötaja keskmine brutotasu 2021Keskmise brutotasu muutus %
ADVOKAADIBUROO SORAINEN AS7743,5232.40
ADVOKAADIBUROO COBALT OU7673,7355.10
ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBUROO OU62-13,2631.70
ADVOKAADIBUROO TGS BALTIC AS4913,19011.80
ADVOKAADIBUROO EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OU3522,5594.90
ADVOKAADIBUROO WALLESS OU3022,5713.80
ADVOKAADIBUROO LEXTAL OU27-32,41715.10
ADVOKAADIBUROO PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL OU2502,6460.00
ADVOKAADIBUROO TRINITI OU2801,6390.00
ADVOKAADIBUROO RASK OU2003,17741.50
NJORD ADVOKAADIBUROO OU2632,533-3.40
ADVOKAADIBUROO SIREL & PARTNERID OU1512,005-18.10
ADVOKAADIBUROO MAGNUSSON OU1402,1760.00
ADVOKAADIBUROO LINKLAW OU12-12,91914.00
ADVOKAADIBUROO NOVE OU1402,7110.00
LEADELL PILV ADVOKAADIBUROO AS1722,383-2.90
ADVOKAADIBUROO POHLA & HALLMÄGI OU7-11,8076.60
ADVOKAADIBUROO TARK OU1101,60514.10
ADVOKAADIBUROO EMERALDLEGAL OU1462,02929.80
ADVOKAADIBUROO KPMG LAW OU12-33,13320.60
MARIA MÄGI ADVOKAADIBUROO OU1602,6499.30
ADVOKAADIBUROO FORT OU11-32,31312.20
ADVOKAADIBUROO HEDMAN PARTNERS & CO OU1422,5317.00
ADVOKAADIBUROO HANSALAW OU1401,83634.80
ADVOKAADIBUROO LEVIN OU11-22,8280.30
ADVOKAADIBUROO HEED ENTSIK OU7-11,88425.80
ADVOKAADIBUROO KÜLLIKE NAMM OU11-32,84228.90
ADVOKAADIBUROO LILLO & LÕHMUS OU1011,462-13.30
CUESTA ADVOKAADIBUROO OU902,0700.00
ADVOKAADIBUROO SUPREMIA OU702,05430.60
AAVIK & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU1301,2200.00
ADVOKAADIBUROO GLIMSTEDT ESTONIA OU312,41249.80
ADVOKAADIBUROO CONCORDIA OU4-12,05318.50
ADVOKAADIBUROO K&S LEGAL OU331,1520.00
ADVOKAADIBUROO LAUS & PARTNERID OU9-51,9950.20
ADVOKAADIBUROO LINDEBERG OU1001,7790.00
RÖDL & PARTNER ADVOKAADIBUROO OU612,852-2.80
ATTELA ADVOKAADIBUROO OU7096020.10
ADVOKAADIBUROO BLESSNER OU20812386.90
ADVOKAADIBUROO RUUS & VESO OU311,11446.10
REINMAA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU601,49618.10
ADVOKAADIBUROO ALTERNA OU301,3170.00
ADVOKAADIBUROO EIPRE&PARTNERID OU601,5200.90
ADVOKAADIBUROO KAEVANDO & PARTNERID OU6-11,34020.30
ADVOKAADIBUROO TALTS & PARTNERID OU4-11,3990.90
ADVOKAADIBUROO LILLO & PARTNERID OU7-21,48731.60
ADVOKAADIBUROO LEGALIA OU101950-15.50
ADVOKAADIBUROO LENTSIUS & CASUS OU3-12,24453.50
ADVOKAADIBUROO TEHVER & PARTNERID OU402,393-16.10
ADVOKAADIBUROO TURNSTONE OU701,5451.30
ADVOKAADIBUROO KOCH & PARTNERID OU302,3797.50
ADVOKAADIBUROO INDELA OU311,40134.00
ADVOKAADIBUROO LEPMETS & NÕGES OU611,278-14.10
ADVOKAADIBUROO TEPPER & PARTNERID OU202,344103.00
ADVOKAADIBUROO ARVISTO & PARTNERID OU301,469-1.80
PRIIT PALMISTE ADVOKAADIBUROO OU601,491-2.20
ADVOKAADIBUROO TARMO PILV JA PARTNERID OU6-11,60471.60
JEWELEX ADVOKAADIBUROO OU501,3415.10
ADVOKAADIBUROO LMP OU3-42,60714.80
ADVOKAADIBUROO CLARUS OU501,47924.70
ADVOKAADIBUROO BARRISTER OU301,657-19.80
TECH X LEGAL ADVOKAADIBUROO OU312,592132.90
ADVOKAADIBUROO PALLO&PARTNERID OU552,7830.00
PRIORE ADVOKAADIBUROO OU401,298258.80
ADVOKAADIBUROO SIRJE MUST OU6-11,73611.20
ADVOKAADIBUROO KEEVALLIK & PARTNERID OU301,99022.40
VÄLISÕIGUSABI ADVOKAADIBUROO OU401,118-4.90
ADVOKAADIBUROO KASAK & LEPIKSON OU201,62648.50
ADVOKAADIBUROO VALGE & UIGA OU6-11,715-3.90
ADVOKAADIBUROO KÕRGESAAR JA LAASIK OU501,51527.90
LUMILEX ADVOKAADIBUROO OU221,6690.00
ADVOKAADIBUROO NARLEX OU5-11,45226.00
BNT ADVOKAADIBUROO OU331,7730.00
ADVOKAADIBUROO PALMITS & PARTNERID OU2-191613.60
ADVOKAADIBUROO KUKLASE & PARTNERID OU401,1620.00
ADVOKAADIBUROO HERINGSON GLO OU2-31,93958.10
ADVOKAADIBUROO LIVERTE OU204,377149.80
ADVOKAADIBUROO A. RATNIKOV & PARTNERS OU408450.00
ADVOKAADIBUROO LAARMAA OU101,50071.40
RISTAL KEBA PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU302,3930.70
IDA-VIRU ADVOKAADIBUROO OU502,194-3.00
ADVOKAADIBUROO REMO'S OU301,549-31.00
PALLADIUM ADVOKAADIBUROO OU331,4760.00
AB JÄRVE, OTTI JA PARTNERID OU70898-6.70
ADVOKAADIBUROO KÜÜNEMÄE & PARTNERID OU303,2680.00
ADVOKAADIBUROO SIMSON STRAUS OU501,1970.00
VLADIMIR SADEKOV ADVOKAADIBUROO OU408920.00
ADVOKAADIBUROO KALDVEE OU3061916.30
ADVOKAADIBUROO HETA OU501,3890.00
ADVOKAADIBUROO NORDX LEGAL OU312,27710.80
ADVOKAADIBUROO SIRK JA SAAREVÄLI OU202,24532.40
ADVOKAADIBUROO DE LEGE OU102,2130.00
MURULA ADVOKAADIBUROO OU4098121.70
L & P ADVOKAADIBUROO OU301,2710.50
ADVOKAADIBUROO IN JURE OU501,055-10.30
ADVOKAADIBUROO VILIPPUS POLMAN PARTNERID OU201,1002.10
ADVOKAADIBUROO PREMIUM OU201,389-1.30
ADVOKAADIBUROO MOSS LEGAL OU101,917177.20
ADVOKAADIBUROO TETRIS OU111,9670.00
MEELIS MASSO ADVOKAADIBUROO OU201,55144.10
ANTI AASMAA ADVOKAADIBUROO OU105847.40
ADVOKAADIBUROO PORMEISTER OU201,077-27.60
VANALINNA ADVOKAADIBUROO OU101,503-1.30
ADVOKAADIBUROO BRIGHT LAW OU2040237.80
ADVOKAADIBUROO TIBAR & PARTNERID OU301,904-16.80
ADVOKAADIBUROO SVEN SILLAR OU301,3231.50
ADVOKAADIBUROO JAANA NÕGISTO OU114030.00
RÄVALA ADVOKAADIBUROO OU101,1000.00
ADVOKAADIBUROO KAIDO UDUSTE OU309780.00
ADVOKAADIBUROO PÜRN & TUBIN OU204011.90
VIIRA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU101,07385.20
ADVOKAADIBUROO DECA LEGAL OU101,833-8.30
ADVOKAADIBUROO FINK OU101,91319.30
NARVA ESIMENE ADVOKAADIBUROO OU301,68110.60
KULL ADVOKAADIBUROO OU30655-12.80
ADVOKAADIBUROO MAHLAPUU & PARTNERID OU10600-7.30
ADVOKAADIBUROO KAIRE AUS OU309310.00
ADVOKAADIBUROO CORE LEGAL OU2-11,695-35.90
THOR ADVOKAADIBUROO OU103,11335.80
ADVOKAADIBUROO METS OU201,11524.70
ADVOKAADIBUROO SYNDICATE LEGAL OU211,629-17.40
ADVOKAADIBUROO TAMMER & TAMMER OU101,4028.90
ARUMÄE ÕIGUSBUROOD OU1-185363.00
RÜÜTLI ADVOKAADIBUROO OU20651-10.20
ADVOKAADIBUROO ANTSMÄE & PARTNERID OU101,7370.00
VINDEX SOLUTIONS OU101,0440.00
ADVOKAADIBUROO AK OU10849-9.00
ADVOKAADIBUROO REIN NAPA OU1000.00
ADVOKAADIBUROO NAVILAW OU201,0920.00
VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBUROO OU0000.00

8. Teise kvartali TOPid

Teise kvartali käibe, töötajate arvu, keskmise töötasu ja töötajakohase käibe pingeread.

8.1. Käive

 

8.2. Advokaadikohane käive

NimiAdvokaatide arv 2.kv '22Käive advokaadi kohta 2.kv '22
ADVOKAADIBUROO SORAINEN AS5166,403
ADVOKAADIBUROO COBALT OU4385,832
ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBUROO OU4673,620
ADVOKAADIBUROO TGS BALTIC AS3941,405
ADVOKAADIBUROO EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OU1863,705
ADVOKAADIBUROO WALLESS OU2843,710
ADVOKAADIBUROO LEXTAL OU2060,319
ADVOKAADIBUROO PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL OU1654,218
ADVOKAADIBUROO TRINITI OU2240,855
ADVOKAADIBUROO RASK OU1531,163
NJORD ADVOKAADIBUROO OU1439,367
ADVOKAADIBUROO SIREL & PARTNERID OU1230,854
ADVOKAADIBUROO MAGNUSSON OU1722,362
ADVOKAADIBUROO LINKLAW OU1040,189
ADVOKAADIBUROO NOVE OU1151,576
LEADELL PILV ADVOKAADIBUROO AS1038,669
ADVOKAADIBUROO POHLA & HALLMÄGI OU583,524
ADVOKAADIBUROO TARK OU941,729
ADVOKAADIBUROO EMERALDLEGAL OU481,407
ADVOKAADIBUROO KPMG LAW OU929,296
MARIA MÄGI ADVOKAADIBUROO OU1220,233
ADVOKAADIBUROO FORT OU935,066
ADVOKAADIBUROO HEDMAN PARTNERS & CO OU932,926
ADVOKAADIBUROO HANSALAW OU944,716
ADVOKAADIBUROO LEVIN OU545,101
ADVOKAADIBUROO HEED ENTSIK OU731,345
ADVOKAADIBUROO KÜLLIKE NAMM OU829,665
ADVOKAADIBUROO LILLO & LÕHMUS OU545,652
CUESTA ADVOKAADIBUROO OU628,333
ADVOKAADIBUROO SUPREMIA OU538,233
AAVIK & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU109,105
ADVOKAADIBUROO GLIMSTEDT ESTONIA OU375,585
ADVOKAADIBUROO CONCORDIA OU527,663
ADVOKAADIBUROO K&S LEGAL OU264,474
ADVOKAADIBUROO LAUS & PARTNERID OU368,209
ADVOKAADIBUROO LINDEBERG OU632,168
RÖDL & PARTNER ADVOKAADIBUROO OU351,729
ATTELA ADVOKAADIBUROO OU532,494
ADVOKAADIBUROO BLESSNER OU220,924
ADVOKAADIBUROO RUUS & VESO OU282,190
REINMAA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU515,497
ADVOKAADIBUROO ALTERNA OU425,799
ADVOKAADIBUROO EIPRE&PARTNERID OU419,533
ADVOKAADIBUROO KAEVANDO & PARTNERID OU522,668
ADVOKAADIBUROO TALTS & PARTNERID OU336,499
ADVOKAADIBUROO LILLO & PARTNERID OU620,246
ADVOKAADIBUROO LEGALIA OU614,261
ADVOKAADIBUROO LENTSIUS & CASUS OU253,549
ADVOKAADIBUROO TEHVER & PARTNERID OU332,764
ADVOKAADIBUROO TURNSTONE OU58,646
ADVOKAADIBUROO KOCH & PARTNERID OU426,578
ADVOKAADIBUROO INDELA OU253,856
ADVOKAADIBUROO LEPMETS & NÕGES OU418,052
ADVOKAADIBUROO TEPPER & PARTNERID OU335,658
ADVOKAADIBUROO ARVISTO & PARTNERID OU236,694
PRIIT PALMISTE ADVOKAADIBUROO OU67,005
ADVOKAADIBUROO TARMO PILV JA PARTNERID OU418,081
JEWELEX ADVOKAADIBUROO OU418,916
ADVOKAADIBUROO LMP OU171,915
ADVOKAADIBUROO CLARUS OU613,852
ADVOKAADIBUROO BARRISTER OU318,562
TECH X LEGAL ADVOKAADIBUROO OU166,472
ADVOKAADIBUROO PALLO&PARTNERID OU425,204
PRIORE ADVOKAADIBUROO OU512,384
ADVOKAADIBUROO SIRJE MUST OU612,045
ADVOKAADIBUROO KEEVALLIK & PARTNERID OU323,214
VÄLISÕIGUSABI ADVOKAADIBUROO OU1159,461
ADVOKAADIBUROO KASAK & LEPIKSON OU229,056
ADVOKAADIBUROO VALGE & UIGA OU610,102
ADVOKAADIBUROO KÕRGESAAR JA LAASIK OU321,386
LUMILEX ADVOKAADIBUROO OU132,095
ADVOKAADIBUROO NARLEX OU410,658
BNT ADVOKAADIBUROO OU234,776
ADVOKAADIBUROO PALMITS & PARTNERID OU329,667
ADVOKAADIBUROO KUKLASE & PARTNERID OU320,926
ADVOKAADIBUROO HERINGSON GLO OU410,015
ADVOKAADIBUROO LIVERTE OU229,573
ADVOKAADIBUROO A. RATNIKOV & PARTNERS OU224,103
ADVOKAADIBUROO LAARMAA OU229,620
RISTAL KEBA PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU324,433
IDA-VIRU ADVOKAADIBUROO OU510,289
ADVOKAADIBUROO REMO'S OU49,775
PALLADIUM ADVOKAADIBUROO OU221,007
AB JÄRVE, OTTI JA PARTNERID OU317,443
ADVOKAADIBUROO KÜÜNEMÄE & PARTNERID OU311,557
ADVOKAADIBUROO SIMSON STRAUS OU47,858
VLADIMIR SADEKOV ADVOKAADIBUROO OU315,277
ADVOKAADIBUROO KALDVEE OU25,082
ADVOKAADIBUROO HETA OU48,850
ADVOKAADIBUROO NORDX LEGAL OU247,986
ADVOKAADIBUROO SIRK JA SAAREVÄLI OU214,982
ADVOKAADIBUROO DE LEGE OU139,122
MURULA ADVOKAADIBUROO OU226,893
L & P ADVOKAADIBUROO OU217,169
ADVOKAADIBUROO IN JURE OU39,068
ADVOKAADIBUROO VILIPPUS POLMAN PARTNERID OU310,575
ADVOKAADIBUROO PREMIUM OU214,997
ADVOKAADIBUROO MOSS LEGAL OU135,528
ADVOKAADIBUROO TETRIS OU216,296
MEELIS MASSO ADVOKAADIBUROO OU131,656
ANTI AASMAA ADVOKAADIBUROO OU134,225
ADVOKAADIBUROO PORMEISTER OU214,383
VANALINNA ADVOKAADIBUROO OU131,288
ADVOKAADIBUROO BRIGHT LAW OU161,132
ADVOKAADIBUROO TIBAR & PARTNERID OU313,065
ADVOKAADIBUROO SVEN SILLAR OU212,119
ADVOKAADIBUROO JAANA NÕGISTO OU14,554
RÄVALA ADVOKAADIBUROO OU125,920
ADVOKAADIBUROO KAIDO UDUSTE OU212,097
ADVOKAADIBUROO PÜRN & TUBIN OU213,697
VIIRA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU119,326
ADVOKAADIBUROO DECA LEGAL OU136,649
ADVOKAADIBUROO FINK OU116,743
NARVA ESIMENE ADVOKAADIBUROO OU37,240
KULL ADVOKAADIBUROO OU210,735
ADVOKAADIBUROO MAHLAPUU & PARTNERID OU123,916
ADVOKAADIBUROO KAIRE AUS OU213,063
ADVOKAADIBUROO CORE LEGAL OU29,287
THOR ADVOKAADIBUROO OU29,054
ADVOKAADIBUROO METS OU27,793
ADVOKAADIBUROO SYNDICATE LEGAL OU211,133
ADVOKAADIBUROO TAMMER & TAMMER OU216,750
ARUMÄE ÕIGUSBUROOD OU23,975
RÜÜTLI ADVOKAADIBUROO OU117,777
ADVOKAADIBUROO ANTSMÄE & PARTNERID OU122,822
VINDEX SOLUTIONS OU125,600
ADVOKAADIBUROO AK OU117,510
ADVOKAADIBUROO REIN NAPA OU138,902
ADVOKAADIBUROO NAVILAW OU26,444
VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBUROO OU10

8.3. Töötajad ja töötasu

NimiTöötajaid 2.kv '22Töötajate +/- 2.kv '21Brutotöötasu 2.kv '22Brutotöötasu +/- % 2.kv '21
ADVOKAADIBUROO SORAINEN AS110134,3090.70
ADVOKAADIBUROO COBALT OU104103,06713.40
ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBUROO OU8163,2283.00
ADVOKAADIBUROO TGS BALTIC AS6042,7297.60
ADVOKAADIBUROO EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OU3743,8778.80
ADVOKAADIBUROO WALLESS OU3762,498-18.20
ADVOKAADIBUROO LEXTAL OU4052,78624.00
ADVOKAADIBUROO PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL OU2603,0201.20
ADVOKAADIBUROO TRINITI OU3012,65313.10
ADVOKAADIBUROO RASK OU2312,53920.20
NJORD ADVOKAADIBUROO OU20-33,66944.70
ADVOKAADIBUROO SIREL & PARTNERID OU16-12,34718.20
ADVOKAADIBUROO MAGNUSSON OU2531,318-21.50
ADVOKAADIBUROO LINKLAW OU11-13,4750.90
ADVOKAADIBUROO NOVE OU1932,657-10.20
LEADELL PILV ADVOKAADIBUROO AS1513,034-0.30
ADVOKAADIBUROO POHLA & HALLMÄGI OU922,704-50.90
ADVOKAADIBUROO TARK OU1311,39315.10
ADVOKAADIBUROO EMERALDLEGAL OU12-22,27631.70
ADVOKAADIBUROO KPMG LAW OU9-53,22123.90
MARIA MÄGI ADVOKAADIBUROO OU1712,6633.60
ADVOKAADIBUROO FORT OU1202,2133.20
ADVOKAADIBUROO HEDMAN PARTNERS & CO OU12-53,54153.30
ADVOKAADIBUROO HANSALAW OU14-11,742-6.60
ADVOKAADIBUROO LEVIN OU10-22,6748.60
ADVOKAADIBUROO HEED ENTSIK OU5-22,73322.20
ADVOKAADIBUROO KÜLLIKE NAMM OU12-12,624-1.20
ADVOKAADIBUROO LILLO & LÕHMUS OU1001,7464.70
CUESTA ADVOKAADIBUROO OU1102,06724.00
ADVOKAADIBUROO SUPREMIA OU4-14,54284.40
AAVIK & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU6-41,070-6.30
ADVOKAADIBUROO GLIMSTEDT ESTONIA OU1171,394-27.90
ADVOKAADIBUROO CONCORDIA OU501,756-21.50
ADVOKAADIBUROO K&S LEGAL OU311,66419.60
ADVOKAADIBUROO LAUS & PARTNERID OU1012,1222.30
ADVOKAADIBUROO LINDEBERG OU1452,04923.40
RÖDL & PARTNER ADVOKAADIBUROO OU613,38511.40
ATTELA ADVOKAADIBUROO OU302,236-10.70
ADVOKAADIBUROO BLESSNER OU20829-0.50
ADVOKAADIBUROO RUUS & VESO OU212,9815.70
REINMAA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU82692-52.20
ADVOKAADIBUROO ALTERNA OU621,896-2.90
ADVOKAADIBUROO EIPRE&PARTNERID OU502,42823.50
ADVOKAADIBUROO KAEVANDO & PARTNERID OU4-13,07861.70
ADVOKAADIBUROO TALTS & PARTNERID OU203,21911.10
ADVOKAADIBUROO LILLO & PARTNERID OU7-11,320-0.60
ADVOKAADIBUROO LEGALIA OU10-286823.40
ADVOKAADIBUROO LENTSIUS & CASUS OU3-11,817-8.10
ADVOKAADIBUROO TEHVER & PARTNERID OU403,33437.20
ADVOKAADIBUROO TURNSTONE OU502,2294.10
ADVOKAADIBUROO KOCH & PARTNERID OU2-13,51053.10
ADVOKAADIBUROO INDELA OU1-13,20516.20
ADVOKAADIBUROO LEPMETS & NÕGES OU402,079-8.20
ADVOKAADIBUROO TEPPER & PARTNERID OU411,804-17.40
ADVOKAADIBUROO ARVISTO & PARTNERID OU301,559-34.40
PRIIT PALMISTE ADVOKAADIBUROO OU3-31,8133.10
ADVOKAADIBUROO TARMO PILV JA PARTNERID OU701,43082.10
JEWELEX ADVOKAADIBUROO OU501,5756.80
ADVOKAADIBUROO LMP OU621,570-21.50
ADVOKAADIBUROO CLARUS OU302,91031.50
ADVOKAADIBUROO BARRISTER OU203,57339.00
TECH X LEGAL ADVOKAADIBUROO OU421,794-48.80
ADVOKAADIBUROO PALLO&PARTNERID OU612,278-15.20
PRIORE ADVOKAADIBUROO OU611,37232.30
ADVOKAADIBUROO SIRJE MUST OU801,079-17.50
ADVOKAADIBUROO KEEVALLIK & PARTNERID OU401,62129.90
VÄLISÕIGUSABI ADVOKAADIBUROO OU501,52370.40
ADVOKAADIBUROO KASAK & LEPIKSON OU201,58921.40
ADVOKAADIBUROO VALGE & UIGA OU701,121-62.50
ADVOKAADIBUROO KÕRGESAAR JA LAASIK OU501,317-4.70
LUMILEX ADVOKAADIBUROO OU0-100.00
ADVOKAADIBUROO NARLEX OU501,365-7.90
BNT ADVOKAADIBUROO OU401,19524.60
ADVOKAADIBUROO PALMITS & PARTNERID OU101,733-2.80
ADVOKAADIBUROO KUKLASE & PARTNERID OU6094719.70
ADVOKAADIBUROO HERINGSON GLO OU201,824-55.70
ADVOKAADIBUROO LIVERTE OU303,0510.70
ADVOKAADIBUROO A. RATNIKOV & PARTNERS OU408747.80
ADVOKAADIBUROO LAARMAA OU102,61171.90
RISTAL KEBA PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU312,666-19.20
IDA-VIRU ADVOKAADIBUROO OU109,483-19.70
ADVOKAADIBUROO REMO'S OU501,035-26.40
PALLADIUM ADVOKAADIBUROO OU201,558272.10
AB JÄRVE, OTTI JA PARTNERID OU601,09230.50
ADVOKAADIBUROO KÜÜNEMÄE & PARTNERID OU401,840-4.20
ADVOKAADIBUROO SIMSON STRAUS OU401,65513.80
VLADIMIR SADEKOV ADVOKAADIBUROO OU411,2689.20
ADVOKAADIBUROO KALDVEE OU1-20-100.00
ADVOKAADIBUROO HETA OU611,230-22.30
ADVOKAADIBUROO NORDX LEGAL OU2-13,11144.20
ADVOKAADIBUROO SIRK JA SAAREVÄLI OU2-21,89368.10
ADVOKAADIBUROO DE LEGE OU102,989-6.00
MURULA ADVOKAADIBUROO OU401,37672.20
L & P ADVOKAADIBUROO OU301,315-0.90
ADVOKAADIBUROO IN JURE OU50788-14.40
ADVOKAADIBUROO VILIPPUS POLMAN PARTNERID OU306150.00
ADVOKAADIBUROO PREMIUM OU102,72616.60
ADVOKAADIBUROO MOSS LEGAL OU201,395105.40
ADVOKAADIBUROO TETRIS OU201,0980.00
MEELIS MASSO ADVOKAADIBUROO OU311,113-24.00
ANTI AASMAA ADVOKAADIBUROO OU101,086-59.10
ADVOKAADIBUROO PORMEISTER OU101,863-47.90
VANALINNA ADVOKAADIBUROO OU20668-10.90
ADVOKAADIBUROO BRIGHT LAW OU201,234-6.50
ADVOKAADIBUROO TIBAR & PARTNERID OU302,0592.30
ADVOKAADIBUROO SVEN SILLAR OU301,092-15.80
ADVOKAADIBUROO JAANA NÕGISTO OU106519.20
RÄVALA ADVOKAADIBUROO OU101,37921.40
ADVOKAADIBUROO KAIDO UDUSTE OU308740.00
ADVOKAADIBUROO PÜRN & TUBIN OU201,51021.20
VIIRA & PARTNERID ADVOKAADIBUROO OU0-100.00
ADVOKAADIBUROO DECA LEGAL OU102,2733.10
ADVOKAADIBUROO FINK OU101,901-9.80
NARVA ESIMENE ADVOKAADIBUROO OU2-22,44583.40
KULL ADVOKAADIBUROO OU3066425.30
ADVOKAADIBUROO MAHLAPUU & PARTNERID OU10576-12.60
ADVOKAADIBUROO KAIRE AUS OU301,165-18.70
ADVOKAADIBUROO CORE LEGAL OU103,340-7.00
THOR ADVOKAADIBUROO OU301,08216.80
ADVOKAADIBUROO METS OU20868-11.60
ADVOKAADIBUROO SYNDICATE LEGAL OU1-18,151480.60
ADVOKAADIBUROO TAMMER & TAMMER OU101,2856.40
ARUMÄE ÕIGUSBUROOD OU1-1256-46.30
RÜÜTLI ADVOKAADIBUROO OU10623-48.10
ADVOKAADIBUROO ANTSMÄE & PARTNERID OU20494-30.90
VINDEX SOLUTIONS OU1079-82.00
ADVOKAADIBUROO AK OU101,68848.00
ADVOKAADIBUROO REIN NAPA OU302130.00
ADVOKAADIBUROO NAVILAW OU1-11,1816.10
VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBUROO OU0-100.00

9. 2021. aasta majandusaasta aruannet mitte esitanud ettevõtted

18. juuli seisuga oli sektoris 13 ettevõtet, millel oli 2021. aasta majandusaasta aruanne esitamata. Loomulikult on ka objektiivseid põhjuseid, miks ettevõttel majandusaasta aruanne tähtaegselt esitamata jääb. Siiski näitab praktika, et majandusaasta aruande esitamata jätmine viitab nigelatele majandustulemustele, mille avalikuks saamist püütakse edasi lükata, või administratiivsele suutmatusele, mis viib nigelate majandustulemuseni. Omalt poolt innustame kõiki ettevõtjaid oma
majandusaasta aruandeid igal juhul tähtaegselt esitama.

 

10. Maksuvõla TOP

Sektori maksuvõlg oli 30. juuni seisuga 134 269 eurot ja see kahanes mai lõpuga võrreldes 4,6%. Maksuvõla osakaal kuukäibest oli 1,4%. Juhuslikkuse vältimiseks toome võla TOPides ära vaid need ettevõtted, mille võlgnevused on üle 1000 euro.

11. Likvideerimisel või kustutatud ettevõtted

12. Sektori ärisündmused

30.06.2022
ADVOKAADIBÜROO LENTSIUS & CASUS OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO LENTSIUS & CASUS OÜ omanikeringis. Omanikeringist lahkus
Geidi Sile 10,02%. Omanikeringi kuuluvad Margus Lentsius 100,00% (varasem osalus 89,98%).

22.06.2022
ADVOKAADIBÜROO PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL OÜ juhatuses: ettevõtte
juhatusest lahkus Viljar Kähari ning juhatusse nimetati Indrek Ergma ja Karin Marosov.

20.06.2022
ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ omanikeringis. Omanikeringi lisandus Diana
Minumets 2,17%. Omanikeringi kuuluvad Urmas Ustav 10,87%, Marge Männiko 10,87%, Kristi Sild
10,87%, Ants Karu 10,87%, Oliver Nääs 10,87%, Margus Reiland 10,87%, Magnus Braun 10,87%,
Olavi-Jüri Luik 10,87%, Marge Krusealle 6,54%, Diana Minumets 2,17% (uus omanik) ja Rauno Kinkar
10,87%.

20.06.2022
ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ juhatuses: ettevõtte juhatusest lahkus Ants Karu.

09.06.2022
MARIA MÄGI ADVOKAADIBÜROO OÜ
Toimus muutus MARIA MÄGI ADVOKAADIBÜROO OÜ omanikeringis. Omanikeringi lisandus Erki Siht
10,02%. Omanikeringi kuuluvad MARIA MÄGI ADVOKAADIBÜROO OÜ 10,02%, Äili Rodi 8,01%, Maria
Mägi-Rohtmets 31,89% (varasem osalus 41,91%), Peeter Ploom 10,02%, Erki Siht 10,02% (uus
omanik), Eeva Mägi 10,02%, Madis Vinni 10,02% ja Hendrik Mühls 10,02%.

02.06.2022
ADVOKAADIBÜROO GLIMSTEDT ESTONIA OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO GLIMSTEDT ESTONIA OÜ omanikeringis. Omanikeringi lisandus
ADVOKAADIBÜROO GLIMSTEDT ESTONIA OÜ 25,00%, Randu Riiberg 25,00% ja Marko Pikani 25,00%.
Omanikeringi kuuluvad ADVOKAADIBÜROO GLIMSTEDT ESTONIA OÜ 25,00% (uus omanik), Randu
Riiberg 25,00% (uus omanik), Leho Pihkva 25,00% (varasem osalus 100,00%) ja Marko Pikani 25,00%
(uus omanik).

01.06.2022
ADVOKAADIBÜROO TEPPER & PARTNERID OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO TEPPER & PARTNERID OÜ omanikeringis. Omanikeringi lisandus
Mihkel Roos 10,00%. Omanikeringi kuuluvad Kristina Uuetoa-Tepper 70,00% (varasem osalus
80,00%), Mark Uska 20,00% ja Mihkel Roos 10,00% (uus omanik).

09.05.2022
ADVOKAADIBÜROO KPMG LAW OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO KPMG LAW OÜ omanikeringis (09.05.2022)
Omanikeringi kuuluvad Karin Kaup 100,00% (varasem osalus 50,00%).

02.05.2022
VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBÜROO OÜ
Toimus muutus VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBÜROO OÜ juhatuses: ettevõtte juhatusest lahkus Mare
Lust.

02.05.2022
VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBÜROO OÜ
Ettevõttel VIRUVÄRAVA ADVOKAADIBÜROO OÜ muutus staatus. Ettevõtte VIRUVÄRAVA
ADVOKAADIBÜROO OÜ staatuseks Äriregistris märgiti likvideerimisel. Varasem staatus oli registrisse
kantud.

28.04.2022
ADVOKAADIBÜROO TARK OÜ
Toimus muutus ADVOKAADIBÜROO TARK OÜ omanikeringis. Omanikeringi kuuluvad Aare Tark
8,50%, Tanel Tark 23,50%, Allar Aru 11,00%, Hannes Küün 22,00% (varasem osalus 20,50%), Tauno
Tark 14,50%, Tanel Küün 9,50% (varasem osalus 11,00%) ja Marit Savi 11,00%.

21.04.2022
MARIA MÄGI ADVOKAADIBÜROO OÜ
Toimus muutus MARIA MÄGI ADVOKAADIBÜROO OÜ juhatuses: ettevõtte juhatusest lahkus Peeter
Ploom ja juhatusse nimetati Madis Vinni.

13. Sektori uudislint

14. juuli
Tartu Agro võitis riigiabi kohtuasjas Euroopa Komisjoni
Euroopa Liidu Üldkohus tühistas Euroopa Komisjoni otsuse, mille kohaselt AS Tartu Agro on Eesti riigilt saanud ebaseaduslikku riigiabi, teatasid Tartu Agro esindajad.
Loe pikemalt

13. juuli
Tea Kookmaa: õigusteenuse tulevik on uute ametite ja tugevate IT-sugemetega
Advokaadibüroodel on digitaliseerimisest võita rohkem, kui nad arvatagi oskavad, kirjutab advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja TalTech Legal Labi tegevjuht Tea Kookmaa.
Loe pikemalt

8. juuli
Vandeadvokaat: Eesti maksejõuetusõiguses lahendati rida muresid
Seadusandja on andnud nüüd kõik vajalikud tööriistad, et füüsiliste isikute maksejõuetusmenetlused saaksid edaspidi toimuda kiirelt, efektiivselt ja kulutõhusalt, kirjutab justiitsministeeriumit nõustanud ekspertrühma liige, advokaadibüroo TGS Baltic partner Peeter Viirsalu.
Loe pikemalt

6. juuli
Advokaat uutest seadustest: saneerimisega trikitamine muutub keerulisemaks
Advokaadibüroo TGS Baltic partner Peeter Viirsalu rääkis, et tänu juulis jõustunud seadustele ei saa ettevõtjad enam kasutada saneerimist pankrotimenetluse kahjustamiseks.
Loe pikemalt

1. juuli
Tuntud advokaadibüroo loob õigusselgust jätkusuutlikkuse küsimustes
Advokaadibüroo Sorainen partner Karin Madisson ja advokaat Elina Mizerova käisid värskes Äripäeva raadio saatesarjas “Jätkusuutlik ja roheline” rääkimas, kuidas advokaadibüroost on vaikimisi saanud jätkusuutlikkuse vedur.
Loe pikemalt

29. juuni
Miljonite kaasamise telgitagused ehk välditakse seda, millest aru ei saada
Idufirmade 600 või paarikümne miljoni kaasamise protsessi suurim erinevus on läbirääkimiste faasis, tõdes hiljuti näiteks Eurora 40 miljoni kaasamist juriidiliselt nõustanud advokaadibüroo Rask vandeadvokaat Timo Kullerkupp.
Loe pikemalt

28. juuni
Juristid: kui ehitisteatise menetlust pikendatakse, küsige alati põhjust
Advokaadibüroo Walless juristid Piret Kergandberg ning Angela Kase soovitavad ametkondadelt alati küsida põhjuste kohta, kui ehitusega seotud menetlusi pikendatakse. Tihti toob säärane pärimine kaasa ka menetlusprotsessi kiirema edasimineku.
Loe pikemalt

28. juuni
Mart Parind: Brexit tähendab Brexitit. Kõigile. Ka juriidiliselt
Mõnikord on vaja, et õiguslikult ilmne kinnitataks üle ka kohtus. Just nii juhtus 9. juunil, kui Euroopa Kohus pidi nentima, et pärast Brexitit ei laiene Euroopa Liidu kodanike õigused enam Ühendkuningriigi kodanikele, ole sa kes tahes, kirjutab Advokaadibüroo NOVE nõunik ja Euroopa õiguse valdkonna juht Mart Parind.
Loe pikemalt

28. juuni
Kruuda trikitamine Iirimaa pankrotiga ei läinud läbi
Katse Eesti pankrottidest pääseda Iirimaal ennetava pankroti väljakuulutamise teel ärimees Oliver Kruudal ei õnnestunud, sest sealne kohus tühistas talle kuulutatud pankroti.
Loe pikemalt

22. juuni
Advokaadibüroo: hea õigusteenus sünnib tiimitööna
Triniti advokaadibüroo sekretäri Merily Uueni sõnul kutsub täiskuu inimestes esile imelikku käitumist ning büroosse saabuvad kliendid kõiksugu imetabaste muredega. Uueni sõnul ei aeta ka täiskuu ajal suure murega saabunud memmekest ukse tagant ära, vaid leitakse talle lahendus, selgus saatest „Triniti eetris“.
Loe pikemalt

18. juuni
Eksperdid: hoolitsege, et elutöö ei satuks löögi alla
Ettevõtjal on kasulik läbi mõelda pärimist puudutavad küsimused, et ettevõte ja selle töötajad ootamatult nelja tuule kätte ei jääks, selgitavad advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Kärt Anna Maire Kelder ja jurist Polina Tšernjak.
Loe pikemalt

8. juuni
Ott Aava: kui investor ei saa aru, mida ostab, võib sel olla kallis hind
Kohati tundub, et pakutavad investeerimisinstrumendid on ostja jaoks liiga keerulised. Aitab harimine, mitte keelamine, kirjutab advokaadibüroo Cobalt ühinemiste ja omandamiste (M&A) valdkonna juht ja advokaat Ott Aava.
Loe pikemalt

7. juuni
Ärimees sai prokuratuuri vastu punktivõidu
Riigikohtu lahendi järgi tuli aresti alt vabastada ärimees Toomas Tamme elukohas läbiotsimisel ära võetud suurem kogus sularaha.
Loe pikemalt

31. mai
Advokaat: kapitaalremonditud saneerimisseadus jätab ka vaidlusruumi
Uus saneerimisseadus annab nii ettevõtjatele kui ka võlausaldajatele edaspidi rohkem kindlustunnet, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat ja maksejõuetusõiguse valdkonna kaasjuht Annika Peetsalu.
Loe pikemalt

27. mai
Kohtuvaidluses aitab PR teha sõnumid lihtsaks ja arusaadavaks
Oskamatus avalikkusega suhelda võib viia suurprojektid hingusele ning kahjustada kohtuvaidluse kulgu, nagu oleme näinud näiteks Tartu tselluloositehase loos. Samas annab suhtekorralduse nüansside tundmine läbirääkimistes ja vaidlustes olulisi eeliseid.
Loe pikemalt

15. mai
Advokaat: ettevõtjad arvavad, et keegi väga ootab nende kaebusi
Suurem osa ettevõtjatest ei puutu igapäevaselt kokku kriminaalmenetlustega, mistõttu on neil kogu protsessi kohta mitmeid eel- ning eksiarvamusi. Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadi Risto Käbi sõnul viitavad vahel liigsete detailidega sisustatud kuriteoteated ettevõtjate arvamusele, et keegi väga ootab nende kaebusi. Nii see Käbi sõnul tegelikult ei ole.
Loe pikemalt

9. mai
Maarja Pild: valvekaameraid on võimalik kasutada ka ilma seadusega pahuksisse sattumata
Ajakirjandusse on jõudnud juhtumeid, kus ettevõtted saavad ametiasutuselt märgukirju või ettekirjutusi seoses valvekaamerate kasutamisega. Neid saab kasutada rahuliku südamega ja trahvi kartmata, kui ettevõtjatel on tehtud ära kodutöö, kirjutab advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Maarja Pild.
Loe pikemalt

5. mai
Vandeadvokaat sai süüdistuse usalduse kuritarvitamises
Prokuratuur esitas usalduse kuritarvitamises süüdistuse vandeadvokaat Marko Tiimanile, kes vaidleb endiste partneritega miljonitesse ulatuva kahju üle.
Loe pikemalt

2. mai
Juristid: sõjapõgenikud tõstatavad ettevõtjale ka tööohutuse teema
Ukraina sõjapõgenike värbamine teeb töötervishoius vastutuskindlustuse aktuaalseks, kirjutavad advokaadibüroo Sorainen partner Kätlin Krisak, nõunik Pirkko-Liis Harkmaa ja jurist Maria Plahhotnikova.
Loe pikemalt

2. mai
Advokaadibüroode käibe kasv on olnud stabiilne, aga aeglustumas
Äripäeva Infopank avaldas advokaadibüroode kvartaliraporti, kus teiste konkurentsinäitajate kõrval on välja toodud ka 2022. aasta I kvartali käive. Esikolmiku käibe TOP-s ja kasvus on liidriks tõusnud Advokaadibüroo Cobalt, aga käibe TOP-i üheksandal kohal paiknev Advokaadibüroo Triniti spurtis kasvus esikolmikusse.
Loe pikemalt