Infopanga konkurentsiraportid on turul ainulaadsed

Oleme pühendunud informatsiooni levitamisele. Usume, et võrdselt kättesaadav ja hästi esitatud info aitab ettevõtjatel teha paremaid äriotsuseid ja olla seeläbi edukamad. Meie raportid näitavad valdkondade trende ja jälgivad üksikute ettevõtete käekäiku.

Kaks korda aastas – esimeses kvartalis kvartaliraportite jaoks ning kolmandas kvartalis aasta- ja kvartaliraportite jaoks – viime vaatlusalustes sektorites läbi ettevõtete juhtide küsitluse, et saada ülevaade nende ootustest ja prognoosidest järgmiseks poolaastaks. Samuti jälgime ootuste kujunemist vaatega kuus kuud ettepoole. Kui olud nõuavad, nagu näiteks sõda Ukrainas, järsk muutus majanduskliimas, põhjalikud poliitilised nihked, pandeemia puhkemine jne, siis korraldame küsitlust igas kvartalis.

Raportis on turuosalise kommentaar, kus valdkonna üks tippjuht esitab oma vaate sektori hetkeseisule ja perspektiividele. Lisaks avaldame sektori riskifaktori: kui palju on probleemivabu ja kui palju probleemseid ettevõtteid ning kuidas see on muutunud võrreldes eelmise perioodiga.

Raporti vormi osas oleme suurt tähelepanu pööranud info esitamise selgusele, et säästa lugejat andmetöötleja rollist. Raportile on lisatud algandmete fail, kust saate soovi korral erinevate ettevõtete kohta täpsemaid andmeid vaadata.

Koostame erinevate sektorite kohta aasta-, kvartali- ja andmeraporteid.

Kõigi raportite aluseks on valim, mille oleme koostanud kasutades sektori EMTAKeid, kutse- ja katuseorganisatsiooni liikmete nimekirju ja soovitusi ning ettevõtetelt saadud tagasisidet ja päringuid. Raporti valimisse kaasatakse ettevõtted, mis ületavad meie poolt sektorile kehtestatud käibepiiri. Valimisse pääsemiseks peab ettevõte olema ületanud määratud käibepiiri vähemalt korra viimse nelja aasta jooksul või viimase nelja kvartali jooksul kokku. Viimane kindlustab edukate uute tulijate kajastumise raportis.

Aastaraportid põhinevad valimisse pääsenud ettevõtete eelmise aasta majandusaasta aruannete andmetel.

Kvartaliraportid on koostatud valimisse kuuluvate ettevõtete käibemaksudeklaratsioonides (KMD) maksu- ja tolliametile esitatud info põhjal. Paljude sektorite puhul oleme infot analüütiliselt kohandanud, et vähendada pöördmaksustamisest tingitud mõju ettevõtete käibenumbritele. Selleks jagame maksu- ja tolliametile esitatud kvartali andmed läbi koefitsiendiga, mille iga ettevõtte puhul eraldi välja arvutame. Koefitsienti arvutame nii, et liidame nelja kvartali käibed ning jagame selle viimase majandusaasta aruande müügituluga. Vaatamata sellele, et see meetod võib põhjustada teatud moonutusi, oleme hinnanud, et need moonutused on väiksemad kui maksu- ja tolliametile esitatud andmete kasutamine ilma koefitsiendita.

Andmeraportid on standardiseeritud kujul koostatud raportid. Koostame neid nii majandusaasta aruannete kui ka maksu- ja tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide põhjal. Erinevalt teistest raportitest ei sisalda need kommentaare, küsitlust ega muud arvandmete välist materjali.

Raportis kasutatud suhtarvude valemid:

Lisandväärtus=(Kasum enne makse)+(Tööjõumaksud)

Lisandväärtus töötaja kohta= (Lisandväärtus)/(Töötajate arv)

Käiberentaablus =(Kasum enne makse)/(Müügitulu)

Käive töötaja kohta =(Müügitulu)/(Töötajate arv)

ROA=(Kasum enne makse)/(Varad kokku)

Varade käibekordaja=(Müügitulu)/(Varad kokku)

Võlakordaja =(Kohustised kokku)/(Varad kokku)

Maksevõime kordaja =(Käibevara kokku)/(Lühiajalised kohustised)

Raha suhe müügitulusse =(Raha)/(Müügitulu)

  • Kui emaettevõte tegutseb sektoris, siis on selle andmed esitatud konsolideeritult tütarettevõtetega. Kui emaettevõte tegutseb mõnes muus sektoris, siis kasutame raportis ainult sektoris tegutseva tütarettevõtte andmeid.
  • Kui ettevõtte majandusaasta on lühem või pikem kui aasta, siis arvutame me ettevõtte tulemused võrreldavuse huvides ümber 12 kuu peale.
  • Kui ettevõtte majandusaasta erineb tavapärasest (jaanuar-detsember), siis kasutame me viimase esitatud majandusaasta aruande tulemusi.
  • Valimisse pääsemiseks peab ettevõte ületama meie poolt sektorile seatud käibepiiri ja müügitulust vähemalt 50% peab tulema selle sektori tegevusalast.

Raportite kirjutamist toetab

Edu ja põnevat uurimist!

Sigrid Kõiv

Sigrid Kõiv

Konkurentsianalüütik

sigrid.koiv@infopank.ee